Pāriet uz saturu

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ph vērtība var būt ātrs, relatīvi uzticams un lēts veids, kā iespējams noteikt sistēmas nestabilitāti daudz vājākās bufervielu sistēmās, piemēram, dažādu notekūdeņu veidu anaerobās fermentācijas sistēmās. Piemēram, māte var būt tikai sieviete.

Habilitēta inženierzinātņu doktore Dagnija Blumberga, Rīgas Tauku dedzināšana kuleuvuve universitātes profesore 5 6 Satura rādītājs Kā lietot rokasgrāmatu? Biogāzes stacijas plānošana un celtniecība Biogāzes stacijas projekta izstrāde Kā nodrošināt nepārtrauktu izejvielu piegādi Kur uzstādīt biogāzes staciju Būvatļauju iegūšana Biogāzes stacijas palaišana Biogāzes staciju drošība Ugunsgrēku un sprādzienu novēršana Saindēšanās un asfiksijas riski Veselības un nelaimes gadījumu riski Sanitācijas, patogēnu kontroles un veterinārie aspekti Biogāzes staciju ekonomika Biogāzes projekta finansēšana Biogāzes stacijas projekta ekonomiskā prognoze Biogāzes ražošana un izmantošana Latvijā Likumdošana un atbalsta instrumenti biogāzes ražošanai Latvijā Atļauju saņemšana Biogāzes izmantošana Latvijā Pielikumi pielikums.

Vārdnīca, mērvienības un saīsinājumi Vārdnīca Mērvienības Saīsinājumi pielikums. Literatūra par biogāzi Starptautiskās publikācijas Nacionālās publikācijas pielikums. Viena no galvenajām biogāzes tehnoloģijās ieinteresēto pušu problēmām ir informācijas avotu trūkums par anaerobo fermentāciju, biogāzes staciju projektēšanas tehniskajiem un citiem aspektiem, to celtniecību un darbināšanu un par biogāzes un pārstrādātā substrāta izmantošanu.

Informācija ir izkaisīta pa dažādiem literatūras avotiem, un iekārtu ražotājiem un daudzos gadījumos arī specializētajiem konsultāciju uzņēmumiem ir grūti to atrast. Šī iemesla dēļ bija nepieciešama vienota pieeja un informācijas apkopojums.

Rokasgrāmata sastāv no četrām loģiskām daļām. Pirmā daļa aptver 1. Otrā rokasgrāmatas daļa, kas aptver nodaļu parāda, kādā veidā būtu jāuzsāk biogāzes stacijas projektēšana un celtniecība, kādi drošības apsvērumi ir jāņem vērā, kā arī sniedz šādas stacijas izmaksu un ieguvumu analīzi, kuras veikšanai ir pievienots EXCEL aprēķina modelis. Trešā daļa ir Ceturtā daļa ietver pielikumus, kuros doti terminu skaidrojumi, mērvienības un saīsinājumi, ieteicamās literatūras un noderīgu adrešu saraksts.

Biogāzes rokasgrāmatas pirmo desmit nodaļu autori ir biogāzes ekspertu komanda no Austrijas, Dānijas un Vācijas, savukārt Biogāzes rokasgrāmata ir domāta kā ceļvedis, sniedzot pamatinformāciju par anaerobās fermentācijas ceļā iegūto biogāzi, galveno uzmanību pievēršot lauksaimniecības biogāzes stacijām.

Mērķis ir nodrošināt vienotu informācijas avotu par lauksaimnieciskās biogāzes ražošanas tehniskajiem un citiem aspektiem. Rokasgrāmata galvenokārt ir domāta zemniekiem un topošajiem iekārtu operatoriem, bet to var izmantot visi, kas ir ieinteresēti biogāzes tehnoloģijās.

Biogāzes tehnoloģiju priekšrocības Biogāzes iegūšana anaerobās fermentācijas ceļā un tās izmantošana rada lielus vides, ekonomiskos un sociālekonomiskos ieguvumus sabiedrībai kopumā un arī iesaistītajiem zemniekiem. Biogāzes ražošanas ieguvumu izmantošana paaugstina vietējās ekonomikas iespējas, nodrošina darbu lauku apvidos un paaugstina reģionālo maksātspēju.

Tā uzlabo dzīves apstākļus un sniedz ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā attīstībā Sabiedrības ieguvumi Atjaunojams enerģijas avots Pašreizējā energoapgāde globālā līmenī ir atkarīga no fosilajiem energoresursiem jēlnaftas, lignīta, akmeņoglēm, dabasgāzes.

Šie resursi ir mirušu augu un dzīvnieku fosilās atliekas, tauku dedzināšana kuleuvuve tikušas pakļautas karstumam un spiedienam Zemes garozā vairāk nekā simts miljonus gadu. Tāpēc fosilie kurināmie ir neatjaunojami resursi, un to rezerves samazinās daudz ātrāk, nekā rodas jaunas.

Naftas ieguves augstākais punkts tiek definēts kā laika punkts, kad tiks sasniegts pasaules jēlnaftas ražošanas maksimums, pēc kā ražošanas rādītāji sāks kristies. Daži autori uzskata, ka naftas ieguves augstākais punkts jau tika sasniegts, kamēr citi pareģo, ka tas tiks sasniegts nākamo tuvāko gadu laikā skat. Atšķirībā no fosilajiem kurināmajiem anaerobās fermentācijas ceļa iegūtā biogāze ir pilnībā atjaunojams resurss, jo to ražo no biomasas, kas fotosintēzes ceļā uzkrāj saules enerģiju.

Dziļūdens Polārā Šķidrā dabas gāze 1. Pasaules naftas ražošanas scenārijs un naftas ieguves augstākais punkts ASPO, 9 10 Samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas un globālās sasilšanas mazināšana Tādu fosilo kurināmo kā lignīts, akmeņogles, jēlnafta un dabasgāze izmantošana pārveido oglekli, kas miljoniem gadu atradies zemes garozā, atbrīvojot to atmosfērā kā oglekļa dioksīdu CO 2.

Palielināta CO 2 klātbūtne atmosfērā izraisa globālo sasilšanu, jo oglekļa dioksīds ir siltumnīcefekta gāze. Arī biogāzes dedzināšana atbrīvo CO 2, bet galvenā atšķirība, salīdzinot tauku dedzināšana kuleuvuve fosilajiem kurināmajiem, ir apstāklī, ka biogāzes oglekli augi pirms tam piesaistīja no atmosfēras fotosintēzes ceļā.

Tādā veidā biogāzes oglekļa cikls noslēdzas ļoti īsā laikā viena vai vairāku gadu laikā. Biogāzes iegūšana anaerobās fermentācijas ceļā samazina arī metāna CH 4 un slāpekļa oksīda N 2 O emisijas, kas rodas no kūtsmēslu uzglabāšanas un izmantošanas mēslojumam.

Metāna kā siltumnīcefekta gāzes potenciāls ir 23 reizes lielāks nekā oglekļa dioksīdam, savukārt, slāpekļa oksīdam tas ir reizes lielāks nekā CO 2. Biogāzes izmantošana aizstāj fosilos kurināmos enerģijas ražošanā un transporta degvielas sfērā, tā samazinot CO 2, CH 4 un N 2 O emisijas un palīdzot mazināt globālo sasilšanu Samazināta atkarība no importētajiem fosilajiem kurināmajiem Fosilie kurināmie ir ierobežoti resursi, kas ir koncentrēti dažās mūsu planētas vietās.

Tas valstīm, kas atrodas ārpus šī apgabala, rada nedrošības sajūtu un pastāvīgu atkarību tauku dedzināšana kuleuvuve enerģijas importa. Daudzas Eiropas valstis ir nopietni atkarīgas no fosilās enerģijas importa no reģioniem, kuros ir daudz fosilo enerģijas avotu, piemēram, no Krievijas vai Tuvajiem austrumiem.

Attīstot un ieviešot tādas atjaunojamās enerģijas sistēmas kā anaerobās fermentācijas ceļa iegūtā biogāze, kas balstītas uz nacionāliem un reģionāliem resursiem, palielināsies nacionālās energoapgādes ilgtspēja un samazināsies atkarība no enerģijas importa Ieguldījums ES enerģētikas un vides aizsardzības mērķu sasniegšanā Cīņa ar globālo sasilšanu ir viena no galvenajām Eiropas enerģētikas un vides politikas prioritātēm. Eiropas mērķi atjaunojamās enerģijas ražošanas, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un ilgtspējīgu atkritumu pārvaldības jomā ir balstīti uz ES dalībvalstu apņemšanos ieviest atbilstošus līdzekļus šo mērķu sasniegšanai.

Biogāzes iegūšana anaerobās fermentācijas ceļā un tās izmantošana varētu vienlaikus atbilst visiem trijiem mērķiem Atkritumu samazināšana Viena no biogāzes ražošanas priekšrocībām ir iespēja atkritumus pārveidot vērtīgā materiālā, ko var izmantot kā izejvielu anaerobajā fermentācijā. Daudzās Eiropas valstīs ir milzīgas problēmas, kas saistītas ar ārkārtīgi lielo organisko atkritumu daudzumu no ražošanas, lauksaimniecības un mājsaimniecībām.

Biogāzes ražošana ir lielisks veids, kā iespējams pildīt arvien striktākās nacionālās un Eiropas prasības šajā jomā un izmantot organiskos atkritumus enerģijas ražošanai, atlikumu pārstrādājot mēslojumā. Biogāzes tehnoloģijas ļauj samazināt atkritumu apjomu un atkritumu apglabāšanas izmaksas.

Tas palielinās ienākumus lauku apvidos un radīs jaunas darbvietas. Salīdzinot ar fosilajiem kurināmajiem, biogāzes ražošanai anaerobās fermentācijas ceļā ir nepieciešams daudz lielāks darbaspēks, lai nodrošinātu ražošanas procesus, savāktu un transportētu anaerobās fermentācijas izejvielas, izgatavotu tehnisko aprīkojumu, uzstādītu, darbinātu un uzturētu biogāzes stacijas utt Elastīgs un efektīvs biogāzes gala lietojums Biogāze ir elastīgs enerģijas nesējs, ko var dažādi lietot.

Attīstības valstīs viens no visvienkāršākajiem biogāzes lietošanas veidiem ir tās izmantošana ātri tauku zudumi 2 nedēļu laikā gatavošanai un apgaismošanai. Daudzās Eiropas valstīs biogāzi izmanto vienlaicīgai siltuma un elektrības ražošanai koģenerācijai. Biogāze tiek arī uzlabota un ievadīta dabasgāzes tīklā, izmantota kā transportlīdzekļu degviela vai izmantota kurināmā elementos Mazs ūdens patēriņš Ja salīdzina ar citiem biokurināmajiem, biogāzes gadījumā ir vajadzīgs vismazākais ražošanas ūdens daudzums.

Šis aspekts ir tikpat svarīgs kā biogāzes energoefektivitāte, jo nākotnē daudzos pasaules reģionos ir gaidāms ūdens trūkums Zemnieku ieguvumi Papildu ienākumi iesaistītajiem zemniekiem Izejvielu ražošana un biogāzes staciju darbināšana padara biogāzes tehnoloģijas ekonomiski pievilcīgas zemniekiem un ļauj palielināt viņu ienākumus.

Bez papildu ienākumiem zemniekiem rodas jauna un svarīga sociāla funkcija, jo viņi kļūst par enerģijas piegādātājiem un atkritumu apstrādes operatoriem Pārstrādātais substrāts ir lielisks mēslojums Biogāzes stacijas nav tikai enerģijas piegādātājas. Fermentētās biomasas pārstrādātais substrāts ir nozīmīgs augsnes mēslojums, kas ir bagāts ar slāpekli, fosforu, kāliju un mikroelementiem un ko var iestrādāt augsnē ar parastajām šķidro kūtsmēslu un vircas ierīcēm.

Oglekļa C savienojumi fermentācijas procesā tiek samazināti, jo metāns CH 4 tiek izmantots enerģijas ražošanai un oglekļa dioksīds CO 2 izdalās atmosfērā, no kurienes to uzņem augi fotosintēzes procesā. Daži oglekļa savienojumi 11 12 paliek pārstrādātajā substrātā, un, izmantojot to kā mēslojumu, tiek uzlabots augsnes oglekļa saturs.

tauku dedzināšana kuleuvuve

Biogāzes ražošana ir lieliski integrējama parastajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo pārstrādātais substrāts aizstāj minerālmēslojumu, kas tiek ražots, izmantojot lielu daudzumu fosilās enerģijas.

Slēgtais ilgtspējīgais biogāzes cikls parādīts 1. Biogāzi var arī savākt no atkritumu poligoniem. Viena no galvenajām biogāzes ražošanas priekšrocībām ir iespēja izmantot kā izejvielu t.

tauku dedzināšana kuleuvuve

Slapjā biomasa ir notekūdeņu dūņas, pienotavu un cūku fermu vircas vai flotācijas nogulsnes no pārtikas apstrādes. Pēdējos gados biogāzes ražošanai plaši izmanto daudzas enerģētiskās kultūras labību, kukurūzu, rapsi u. Bez minētajiem visu veidu lauksaimniecības atlikumiem biogāzes un mēslojuma ražošanai var izmantot arī bojātas ražas un labību, kas nav derīga izmantošanai cilvēku uzturā vai ir radusies nelabvēlīgu augšanas un laika apstākļu rezultātā.

Daudzus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas nav izmantojami cilvēku uzturā, arī var izmantot biogāzes stacijās. Sīkāks anaerobās fermentācijas substrātu apraksts ir atrodams 3. Ilgtspējīgs anaerobās fermentācijas ceļā iegūtas biogāzes cikls AL SEADI, Samazinātas smakas un mušu daudzums Šķidro kūtsmēslu, dzīvnieku mēslu un daudzu organisko atkritumu uzglabāšana un izmantošana ir uzmācīgas, nepatīkamas smakas avots un pievilina mušas.

Pārstrādātais substrāts ir gandrīz bez smakas, un amonjaka 13 smaka pazūd drīz pēc izmantošanas. A B mg uz litru vircas Smakas vien bas uz m 3 gaisa Izobut nsk be But nsk be Izobaldri nsk be Baldri nsk be 0 20 min tes min tes Neapstr d ta virca Ferment ta virca Neapstr d ta virca Ferment ta virca 1. Smakojošu gaistošo taukskābju koncentrācija neapstrādātā un fermentētā vircā. Smaku koncentrācija gaisa paraugā, kas ņemts tauku dedzināšana kuleuvuve laukiem, kur izmantota neapstrādāta un fermentēta virca HANSEN, Veterinārā drošība Izmantojot pārstrādāto substrātu kā mēslojumu, uzlabojas veterinārā drošība, salīdzinot ar neapstrādātu kūtsmēslu un vircu izmantošanu.

Anaerobā fermentācija nozīmē kontrolētu pārstrādātā substrāta sanitāciju, lai šo substrātu varētu izmantot mēslošanai. Atkarībā no izmantotajām izejvielām pārstrādātā substrāta sanitāciju var nodrošināt, izturot substrātu termofīlā fermentācijas temperatūrā, pasterizējot vai sterilizējot spiediena ietekmē. Visos gadījumos mērķis ir neitralizēt patogēnus, nezāļu sēklas un citus bioloģiskos draudus un pārtraukt slimību izplatību.

Biogāzes pašreizējais stāvoklis un potenciāls 2. Eiropā tādas valstis kā Austrija, Dānija, Vācija un Zviedrija ir vispieredzējušākās moderno biogāzes tehnoloģiju jomā, un tām ir izdevies izveidot konkurētspējīgus nacionālos biogāzes tirgus.

Lai attīstītu šos tirgus, intensīvi tika veikta koordinēta pētniecība, tehnoloģiju izstrāde un demonstrējumi un biogāzes sektori saņēma ievērojamas valdības subsīdijas un valsts atbalstu.

Iesaistītie zemnieki un biogāzes staciju operatori ir uzkrājuši nozīmīgas zināšanas, tehnoloģiskās prasmes un īpašu pieredzi biogāzes tehnoloģiju jomā. Paralēli tradicionālajiem anaerobās fermentācijas izejvielu veidiem Vācijā un Austrijā tika uzsākta enerģētisko kultūru audzēšana biogāzes ražošanai.

Tika veikti pētījumi par enerģētisko kultūru dažādošanu un produktivitātes paaugstināšanu un novērtēts to biogāzes potenciāls.

Tika noteiktas jaunas lauksaimniecības prakses, un intensīvas pētniecības un izstrādes objekti ir jaunas kultūraugu sēšanas sistēmas, vairāku kultūru audzēšana vienuviet un kombinēta kultūru audzēšana.

Pēdējo gadu laikā tika nopietni tauku dedzināšana kuleuvuve tehnoloģijas izejvielu pārveidei biogāzē. Tika ieviesti un pielāgoti jauni bioreaktori, padeves sistēmas, uzglabāšanas iekārtas u. Abas gan slapjā, gan sausā anaerobās fermentācijas sistēmas tiek arvien uzlabotas pētnieciskajos darbos, apvienojot ar praktisko pieredzi, koncentrējoties uz darbības un procesu stabilitāti, veiktspēju un arī jaunām substrātu kombinācijām. Biogāzes izmantošana koģenerācijā mūsdienās ir kļuvusi par standartu daudzās Eiropas valstīs.

Tādās valstīs kā Zviedrija, Šveice un Vācija uzlabota biogāze tiek izmantota arī kā transporta degviela. Šajās valstīs ir izveidoti biogāzes uzlabošanas un uzpildes staciju tīkli. Biogāzes uzlabošana un ievadīšana dabasgāzes tīklā ir samērā jauns biogāzes izmantošanas veids, un Vācijā un Austrijā tika uzstādītas pirmās iekārtas, kas ievada biometānu dabasgāzes tīklos.

Jaunākais biogāzes izmantošanas veids ir kurināmā elementi, un tie jau kā komerciāli izmantojama tehnoloģija tiek darbināti Vācijā. Kombinēta biodegvielu biogāzes, bioetanola, biodīzeļdegvielaspārtikas un jēlmateriālu ražošana rūpniecībai kā vienas biorafinēšanas koncepcijas daļa arī ir nozīmīgs šodienas pētījumu lauks.

Šajā apvienotajā koncepcijā biogāze nodrošina ražošanas enerģiju šķidrās biodegvielas ražošanai un ražošanas notekūdeņu materiāli tiek izmantoti kā anaerobās fermentācijas izejvielas. Kombinētās biorafinēšanas koncepcija piedāvā daudz priekšrocību, kas ir saistītas ar energoefektivitāti, ekonomiskajiem rādītājiem un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Šim mērķim Eiropā un pasaulē tika īstenoti vairāki pilotprojekti, un tuvākajos gados būs pieejami pilnvērtīgi rezultāti Biogāzes potenciāls Eiropā un pasaulē Globālais biomasas potenciāls, ko var izmantot enerģijai, ir vērtējams kā ļoti augsts.

Šī potenciāla novērtējums, kas ir balstīts uz dažādiem scenārijiem un dažādiem pieņēmumiem, parāda, ka šobrīd tiek izmantota tikai maza daļa no visa biomasas potenciāla, kas nozīmē, ka enerģijas ražošana no biomasas var tikt nozīmīgi palielināta.

Lielākais pieauguma potenciāls ir saistīts ar lauksamniecības biomasu. Šajā ziņā biogāzei ir nopietna loma un liels attīstības potenciāls.

Dažādi biomasas atlieku veidi, atkritumi un blakusprodukti no lauksaimniecības, pārtikas rūpniecības, agrorūpniecības, mājsaimniecībām un visas sabiedrības ir derīgi pārstrādei biogāzē anaerobās fermentācijas ceļā. Eiropas dabasgāzes tīkls un potenciālie koridori, kas ir piemēroti biogāzes ražošanai un biometāna ievadīšanai THRÄN, Eiropas biogāzes potenciāla novērtējums ir diezgan liels izaicinājums dažādu aprēķinos iekļaujamo faktoru un pieņēmumu dēļ.

Piemēram, biogāzes potenciāls ir atkarīgs no lauksaimniecības zemes pieejamības, kas neietekmētu pārtikas ražošanu, enerģētisko kultūru ražīguma, izejvielu substrāta metāna iznākuma, biogāzes gala lietojuma energoefektivitātes utt.

Vācijas Vides un enerģētikas institūts uzskata, ka Eiropas biogāzes potenciāls ir pietiekami augsts, lai būtu iespējams pilnībā aizstāt dabasgāzes patēriņu, ievadot uzlabotu biogāzi biometānu dabasgāzes tīklā skat.

Pašlaik Vācija, Austrija, Dānija un Zviedrija ir izvirzījušās Eiropas biogāzes sektora priekšgalā modernu biogāzes staciju skaita ziņā.

Piemēram, Liels biogāzes iekārtu skaits tiek darbināts arī citās pasaules daļās gadā Ķīnā tika identificēts līdz pat 18 miljoniem lauku mājsaimniecību biogāzes bioreaktoru, un kopējais Ķīnas biogāzes potenciāls ir vērtējams ap miljardiem kubikmetru. Arī Indijā pašlaik darbojas apmēram 5 miljoni mazu biogāzes iekārtu.

Citās valstīs, tādās kā Nepāla un Vjetnama, arī ir ievērojams biogāzes iekārtu skaits. Lielākajā daļā Āzijas biogāzes staciju tiek izmantotas vienkāršas tehnoloģijas, tāpēc tās ir viegli projektēt un atjaunot.

Atlantijas okeāna otrā pusē tādas valstis kā ASV, Kanāda un daudzas Latīņamerikas valstis ir ceļā uz modernu biogāzes sektoru attīstību un tauku dedzināšana kuleuvuve tiek veidots labvēlīgs politiskais ietvars, lai šo tauku dedzināšana kuleuvuve atbalstītu. Liels skaits esošo biogāzes iekārtu, kas darbojas dažādos kontinentos, pierāda, ka biogāzes tehnoloģijas ir nobriedušas, ilgtspējīgas un ekonomiski drošas.

Vairāk par anaerobo fermentāciju Anaerobā fermentācija ir bioķīmisks process, kura laikā dažādi organiskie substrāti augu biomasa un atkritumi, kūtsmēsli un vircas, organiskie atkritumi un notekūdeņi, notekūdeņu dūņas bezskābekļa vidē sadalās dažādu baktēriju veidu ietekmē, veidojot biogāzi un pārstrādātu substrātu.

Anaerobās fermentācijas process ir sastopams daudzās dabiskajās vidēs, piemēram, jūras ūdens nogulumos, atgremotāju kuņģī vai kūdras purvos. Ja anaerobās fermentācijas substrāts ir homogēns maisījums, kas sastāv no diviem vai vairākiem izejvielu veidiem piemēram, dzīvnieku vircām un pārtikas rūpniecības organiskajiem atkritumiemto sauc par kofermentāciju.

Kofermentācija ir tipiska lielākajā daļā biogāzes sabiedriskās izmantošanas veidu Anaerobajā fermentācijā izmantojamie substrāti Biomasas ražošanai anaerobās fermentācijas ceļā kā substrātu izejvielu var izmantot plašu biomasas spektru. Zemāk uzskaitīti visizplatītākie izejvielu veidi: kūtsmēsli un vircas; lauksaimniecības atliekas un blakusprodukti; fermentējami pārtikas rūpniecības un agrorūpniecības organiskie atkritumi: augu izcelsmes atkritumi, dzīvnieku izcelsmes atkritumi; sadzīves atkritumu un sabiedriskās ēdināšanas atkritumu organiskās frakcijas: augu izcelsmes atkritumi, dzīvnieku izcelsmes atkritumi; notekūdeņu dūņas; īpašās enerģētiskās kultūras piemēram, kukurūza, miskante, sorgo, āboliņš.

Šo izejvielu veidu piemēri ir ilustrēti 3. Biogāzes ražošanai izmantojamo atkritumu klasifikācija atrodama 3. Sabiedriskās ēdināšanas atkritumi 3. Pēdējo gadu laikā tiek pārbaudītas un ieviestas citas anaerobās fermentācijas izejvielu grupas: t. Enerģētiskās kultūras pārstāv lakstaugi zāle, kukurūza, rapsis u. Anaerobās fermentācijas substrātus vēl var klasificēt pēc to izcelsmes, sausnas sastāva, metāna iznākuma un citiem kritērijiem.

Šajā kategorijā ietilpst dzīvnieku vircas un kūtsmēsli, kā arī dažādi pārtikas rūpniecības slapjie organiskie atkritumi. Anaerobās fermentācijas izejvielu veidu un daudzuma izvēle substrāta maisījumam ir atkarīga tauku dedzināšana kuleuvuve sausnas un arī cukuru, lipīdu un proteīnu satura. Pārtikas Kauli, Dezinfekcijas atliekas plastmasa līdzekļi Organiskie mājsaimniecību atkritumi Notekūdeņu dūņas Plastmasa, metāls, akmeņi, koksne, stikls Smagie metāli, organiskie piesārņotāji Smagie metāli, organiskie piesārņotāji Tos substrātus, kas satur lielu lignīna, celulozes un hemicelulozes daudzumu, arī var kofermentēt, bet šajā gadījumā ir jāveic šo substrātu iepriekšēja apstrāde, lai palielinātu to fermentācijas spēju.

Potenciālais metāna iznākums ir viens no galvenajiem dažādu anaerobās fermentācijas substrātu novērtēšanas kritērijiem.

Dažādu izejvielu veidu metāna iznākums salīdzināts 3. Ir redzams, ka kūtsmēsliem ir visai mazs metāna iznākums. Tas ir iemesls, kāpēc kūtsmēsli netiek fermentēti vieni paši, bet gan, lai palielinātu biogāzes ražošanas apjomus, sajaukti ar citiem substrātiem, kam ir lielāks metāna iznākums. Visbiežāk kūtsmēsliem un vircām piejauc pārtikas rūpniecības, zivsaimniecības un barības ražošanas eļļainos atlikumus, dzērienu un cukura ražošanas alkohola atkritumus, enerģētiskās kultūras u.

Kūtsmēsli, vircas un augu atkritumi var būt piesārņoti, piemēram, ar augu un dzīvnieku slimībām. Pārtikas rūpniecības organiskie atkritumi, mājsaimniecību atkritumi un notekūdeņu dūņas var saturēt ķīmiskus, bioloģiskus un fizikālus sārņus.

Ir ļoti svarīgi kontrolēt visu izejvielu veidu kvalitāti, lai garantētu drošu pārstrādātā substrāta izmantošanu mēslojumam. Dažu ierastāko anaerobās fermentācijas izejvielu veidu potenciāli problēmmateriāli, piesārņotāji un patogēni parādīti 3.

tauku dedzināšana kuleuvuve

tauku dedzināšana kuleuvuve Dzīvnieku izcelsmes atkritumiem ir nepieciešama īpaša uzmanība, ja tos piegādā kā substrātu anaerobajai fermentācijai.

Regula nosaka minimālās prasības un pasākumus, kas jāievieš, un nosaka, kuri dzīvnieku blakusproduktu veidi var tikt izmantoti biogāzes iekārtās. Bioķīmiskais process Augu atkritumi, biezeņi, izspaidas u.

Pārtika, kurai beidzies derīguma termiņš, transportēšanas laikā bojāta pārtika Šķidrie mēsli, cietie mēsli Biešu lapas, salmi Kukurūzas skābbarība, zāles skābbarība Spurekļa, kuņģa un zarnu saturs, atdalītie tauki, asins milti u.

Ražošanas virtuves atkritumi, mājsaimniecību atkritumi Augu eļļas ražošanas atlikumi Cu un Zn Atdalītie tauki Anaerobās fermentācijas process ir organisko vielu mikrobioloģiska sadalīšanās bezskābekļa apstākļos. Šī procesa galvenie produkti ir biogāze un pārstrādātais substrāts. Biogāze ir deggāze, kas sastāv galvenokārt no metāna un oglekļa dioksīda un ko parasti izmanto elektrības un siltuma ražošanai, bet to var arī ievadīt dabasgāzes tīklā vai izmantot kā transportlīdzekļu degvielu, kurināmajos elementos vai citās enerģijas ražošanas formās.

Pēc biogāzes iegūšanas sadalīto masu jeb pārstrādāto substrātu iestrādā atpakaļ augsnē kā vērtīgu augu mēslojumu. Anaerobās fermentācijas procesā rodas maz siltuma atšķirībā no aerobās skābekļa klātbūtnē notiekošās sadalīšanās, piemēram, kompostēšanas. Substrātā ķīmiski ieslēgtā enerģija paliek galvenokārt saražotajā biogāzē metāna formā.

tauku dedzināšana kuleuvuve

Biogāzes rašanās process notiek vairākos saistītos posmos, kur izejmateriāls nepārtraukti tiek sadalīts arvien sīkākās vienībās. Katrā posmā ir iesaistītas īpašas mikroorganismu grupas.

Šie organismi secīgi sadala iepriekšējo posmu produktus. Anaerobās fermentācijas procesa vienkāršota diagramma ir parādīta 3. Biogāzes ražošanas augstākais punkts tiek sasniegts metāna veidošanās posmā.

Biogāzes iznākuma un substrāta izturēšanas laika attiecību parāda 3.

tauku dedzināšana kuleuvuve

Biogāzes veidošanās pēc substrāta pievienošanas periodiskuma tests STMUGV, Hidrolīze Substrāta izturēšanas laiks HRT, diennaktis Teorētiski hidrolīze ir pirmais anaerobās fermentācijas posms, kura laikā saliktas organiskās vielas polimēri tiek sadalīti mazākās vienībās, ko sauc par monomēriem un oligomēriem.

Tādi polimēri kā ogļhidrāti, lipīdi, nukleīnskābes un proteīni tiek pārveidoti glikozē, glicerolā, purīnā, piridīnos u. Hidrolīzes baktērijas izdala hidrolīzes enzīmus, pārveidojot biopolimērus vienkāršākos un šķīstošos komponentos, kā parādīts zemāk.

Pilnīgas sadalīšanās ātrums ir atkarīgs no ķēdes lēnākās reakcijas. Biogāzes staciju gadījumā, pārstrādājot augu substrātus, kas satur celulozi, hemicelulozi un lignīnu, sadalīšanās ātrumu nosaka hidrolīze.

Hidrolīzē ir iesaistīts ļoti plašs baktēriju loks. To veic eksoenzīmi, kurus rada tās baktērijas, kas uzbrūk neizšķīdušajām daļiņām. Gaistošās taukskābes un alkoholi tiek oksidēti par metanogēniem substrātiem: acetātu, ūdeņradi un oglekļa dioksīdu.

Gaistošās taukskābes, kuru oglekļa atomu ķēdes ir garākas par diviem atomiem, un alkoholi, kuru oglekļa atomu ķēdes ir garākas par vienu atomu, tiek oksidēti acetātā un ūdeņradī.

Ūdeņraža iegūšana palielina ūdeņraža parciālo spiedienu. Tas uzskatāms par acetona grupas savienojumu veidošanās posma atkritumu un kavē acetona grupas savienojumus veidojošo baktēriju metabolismu. Metāna veidošanās posmā ūdeņradis tiek pārveidots metānā. Acetona grupas savienojumu veidošanās posms un metāna veidošanās posms parasti notiek paralēli kā divu organismu grupu simbioze Metāna veidošanās Metāna un oglekļa dioksīda ieguvi no starpproduktiem veic metanogēnās baktērijas.

Metāna veidošanos būtiski ietekmē darba apstākļi. To ietekmē, piemēram, šādi faktori: izejvielu salikums, padeves rādītāji, temperatūra un ph. Bioreaktora pārslodze, temperatūras izmaiņas vai liela skābekļa daudzuma ieplūšana pārtrauc metāna veidošanos.

Anaerobās fermentācijas parametri Anaerobās fermentācijas efektivitāte ir atkarīga no dažiem būtiskiem parametriem, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai anaerobajiem mikroorganismiem tiktu nodrošināti piemēroti apstākļi.

To augšanu un aktivitāti būtiski ietekmē skābekļa neesamība, temperatūra, ph vērtība, barības vielu piegāde, maisīšanas intensitāte, kā arī inhibitoru klātbūtne un daudzums. Metāna baktērijas ir ļoti prasīgas pret anaerobajiem apstākļiem, tāpēc skābekļa klātbūtne raudzēšanas procesā noteikti nebūtu pieļaujama Temperatūra Temperatūras izvēle un kontrole ir izšķirīga anaerobajā fermentācijā. Nepieciešamo procesu temperatūru nodrošina bioreaktora iekšpusē esošās grīdas un sienu apsildes sistēmas.

Praksē ražošanas temperatūru izvēlas atkarībā no izmantotās izejvielas. Anaerobās fermentācijas process var notikt dažādās temperatūrās. Tās var iedalīt trijās temperatūru grupās: psihrofīlā zem 25 o Cmezofīlā 25 o C 45 o C un termofīlā 45 o C 70 o C. Ir tieša saistība starp procesu temperatūru un substrāta izturēšanas laiku skat. Relatīvie biogāzes iznākumi atkarībā no temperatūras un substrāta izturēšanas laika STMUGV, 25 Daudzas Eiropas biogāzes stacijas darbojas ar termofīlām procesu temperatūrām, jo tad ir augstāki metānveidojošo baktēriju augšanas rādītāji.

Termofīlais anaerobās fermentācijas process sniedz daudz priekšrocību, salīdzinot ar mezofīlo un psihrofīlo procesu: efektīva patogēnu sabrukšana; samazināts substrāta izturēšanas laiks, padarot procesu ātrāku un efektīvāku; uzlabota fermentācijas spēja un substrātu pieejamība; labāka cieto substrātu noārdīšanās un labāka substrāta izmantošana; labāka šķidrumu un cieto frakciju atdalīšanas iespēja.

Tajā pašā laikā viņš piekrīt, ka divu ministriju kombinācija gandrīz vienmēr ir "diezgan veiksmīga" un ieguvumi cilvēkiem - "kā profesionāls, un uzņemas Kristus sludināšanu. Cita starpā Veselības ministrija ieķīlāja "apmācības pasākumus garīdzniekiem un citiem Krievijas pareizticīgo baznīcas reliģisko organizāciju darbiniekiem par mūsdienu medicīnas aktuāliem jautājumiem" un baznīca ir nodrošināt garīdznieku un medicīnas māsu līdzdalību žēlsirdībā Medicīniskās un garīgās un psiholoģiskās palīdzības nodrošināšana personām, kuras skar ārkārtas situācijas.

Izveidots Metropolitan Marfo Mariinsky klostera māsas, ko dibināja slavenā labdarība Grand Duchetia Elizaveta Fedorovna, strādā militārajās slimnīcās, ambulance nosaukumā Sklifosovsky, ar viņas patvērumu meitenēm-bāreņiem, labdarības ēdināšanas un patronāžas pakalpojumu. Baznīca ir izveidojusi vairākas slimnīcas, tostarp Sv.

Aleksia Metropolitan Maskavas centrālais klīniskais nosaukums - daudznozaru medicīnas iestāde vietām. Katru gadu tās tauku dedzināšana kuleuvuve aizņem apmēram 20 tūkstoši pacientu.

Klīnika tiek ārstēta ne tikai ar maskaviešiem, bet arī cilvēkiem no citiem Krievijas reģioniem neatkarīgi no viņu konfesijas piederības, daudzi pacienti iekļūst slimnīcā ambulance. Aptauja un ārstēšana slimnīcā bez maksas visiem. Kopš Palīdzot pacientiem to nodrošina mūķenes ar medicīnisko izglītību. Vai priesteris strādā laicīgajā darbā? Vai šāds "ārštata pakalpojums" novirza priesterību vai, gluži pretēji, tauku dedzināšana kuleuvuve pieredzi? Es to saucu par riteņu klosteri.

Rokas un kājas ir aizņemtas braukšanas laikā, un galva ir bezmaksas, jūs varat lūgties mierīgi, sagatavot sprediķi, tāpēc tauku dedzināšana kuleuvuve uz ceļa es nezaudēju veltīgi, "teica Tēvs Aleksandrs, nepilna laika - Trucker, mūsu korespondents Catherine Stepanova teica.

Māls uz riteņiem Aiz riteņa, viņa tēvs Aleksandrs tur visas dienas, izņemot sestdienu un svētdienu, vidēji stundas. Nav partneru - Eiropā, Truckers iet viens pats. Parastais maršruts ir Beļģija, Holande, Francija, Luksemburga. Režīms ir ļoti tauku dedzināšana kuleuvuve, bieži vien ir nepieciešams pavadīt nakti automašīnā. Piektdienas vakarā - akatists baznīcā, sestdien - visu nakts vigil, svētdien - liturģijā, un pirmdien - atkal uz ceļa.

Bet kopumā draudzes ar lielu izpratni pieder manam darbam. Ikmēneša "priesteri" ienākumi ir aptuveni četri simti eiro, no kuriem puse ir iznomātas; Lai barotu savu ģimeni no sešiem cilvēkiem, tēvam Aleksandram ir jāiegūst vismaz divi tūkstoši. Beļģijā dzīve ir dārga. Ieria Aleksandrs fotoattēlā : "Es esmu jaunākais priesteris Eiropā un tikmēr lielākā daļa vairāk: Man ir četri bērni!

Pats - Trucker, un divi no maniem tas ir eliptiskais trenažieris apdegums vēdera tauku - zinātnes kandidāti: viens vēsturisks, cits - tehnisks" "Svētais apustulis Pāvils teica:" Mēs neesam norādījuši jūs ar ikvienu, kurš nav ēst maizi neko, bet viņi strādāja apkārt un strādāja naktī un dienā, lai nevarētu vainot dažus no jums Tiesa, starp citiem pareizticīgo priesteru vadītājiem es neesmu izpildījis, galvenokārt visi no tiem strādā sociālajā sektorā: tulkotāji, skolotāji, juristi.

Bet kā citādi dzīvot, ja nedarbojas? Ir nedaudz atšķirīga situācija, nevis kā Krievijā, kur priesteris baro pagastu. Šeit Dievs deva nākt, lai pabarotu sevi - atalgojumu par īri, gaismu, ūdeni, nopirkt sveces. Un šoks no fakta, ka es esmu priesteris un ieradās strādāt ar vadītāju, pirmkārt, bija pie darba devējiem paši, bet nekas, pieradis.

Lielākā daļa no visiem pārsteiguma katoļu priesteriem, kad viņi uzzina, ka es esmu autokrāvējs, viņi nesaprot, kā šādus divus darbus var apvienot. Viņi saņem algu no valsts. Bet es nepievēršam uzmanību visiem pārsteigumiem, es daru savu darbu: es braucu Eiropā manā šūnā uz riteņiem - divdesmit viens metrs garumā un četri metri augstumā.

Lai gan, ja kāds man teica seminārā, es strādāju pie vagona, es nekad neticu! Tagad viņš ir 29 gadus vecs.

Kā līdzāsstrukturēt 8 stundas darbā? Svētie tēvi māca mūs, ka, pirmkārt, grēka sakne būtu jāmeklē sev, ja mēs esam kaitinoši, tad to var iekļūt citā vietā kaut kas cits.

Skolas dzīve bija ļoti vardarbīga: "Man izdevās būt skolas skola," saka Aleksandra tēvs, un tajā pašā laikā slepeni kalpoja kā pionieris baznīcā. Neviens no skolas pasākuma nebija bez dalības. Es biju kapteinis KVN un reģionālie vadošie koncerti, kā arī dažādu konkursu biedrs.

  • Veidi kā sarukt ādu pēc svara zuduma
  • Ēšanas traucējumi Septembris
  • Vai spēka treniņš sadedzina ķermeņa taukus
  • Нацисты сконструировали потрясающую шифровальную машину, которую назвали «Энигма».

Tātad ikviens bija pravietots man par brīnišķīgu laicīgo karjeru nākotnē, bet dzīve ir attīstījusies atšķirīgi - uz universālo pārsteigumu, es ienācu Minskā garīgo semināru. Divus gadus vēlāk, Batyusushka pārcēlās uz pastāvīgo dzīvesvietu Beļģijā, kur Vladyka Simon, arhibīskapa Brisele un Beļģijas iecelts tēvs Aleksandrs kalpo Antverpenē, un divus gadus vēlāk viņš tika svētīts, lai vadītu pareizticīgo kopienu Leuvenē.

Lai pabarotu ģimeni, man bija jāapgūst jauna profesija. Pirms darba saņemšanas bija nepieciešams beigt valodu skolu un vadītāja vadītāju. Paņēmīja to pusgadu, bet pēc jaunākajiem pētījumiem seminārā Nīderlande ātri gāja. Un šeit kā Kungs vada. Lidītos, es dažreiz saskaros ar krievvalodīgo čaufu, bet reti saka, ka es esmu priesteris, nevis sajaukt tos. Turklāt, es nedomāju līgumā, jo mums ir jāstrādā darba apģērbos, un es nevadarbināšos ar jums jebkuru pieprasījuma piederumu un mērķiem.

Manā automašīnā ir tikai jaunavas un krustā sišanas ikona. Ja kāds lūdz lūgšanu - es to daru uz ceļa. Es joprojām mācos visu. Galu galā, es kļuvu par priesteri divdesmit gadu laikā, un tas ir tikai šausmīgs. Man tagad ir prāts par zēnu, un es jau "tēvs" - kādu parodiju. Starp citu, es esmu jaunākais priesteris Eiropā un tikmēr lielākā daļa: man ir četri bērni! Tāpat kā citi eiropieši, galvenokārt neticīgie, lai gan ļoti laipni.

Kristietība šeit kļuva par kultūru un baznīcas brīvdienām, lai gan ir kalendārā, bet ieguva citu toni. Ziemassvētki ir kļuvis par ģimenes brīvdienu, un Lieldienas ir "trušu brīvdiena" saskaņā ar tautas tradīciju, Vācijā, tas ir ierasts, lai ceptu Lieldienu trušus Vācijā, dažreiz tie ir izgatavoti no marcipāna vai šokolādes; trušu "lapas "Kā dāvana labiem bērniem ligzdo ar daudzkrāsainiem olāmtāpēc katoļu tempļi ir tukši.

Ziemassvētku priekšvakarā es centos atrast pastkarti, kas attēlo Kristus bērnu, tauku dedzināšana kuleuvuve, diemžēl, nav iespējams, izrādās, ka šādi pastkartes nepiekrīt pieprasījumam.

Un, ja jūs paziņojat, ka jūs esat ticīgais un doties uz templi, tad viņi skatās uz jums, piemēram, ekscentrisku vai fanātiku.

Leuven - University Town, daudzi krievvalodīgie studenti un skolotāji dodas uz mūsu templi. Es pats esmu autokrāvējs, un divi no maniem altāriem - zinātnes kandidāti: viens vēsturisks, cits - tehnisks. Mūsu galvenais darbs darbojas Tieslietu ministrijā un ir atbildīga par visu Beļģijas cietumu drošību. Es biju ļoti paveicies ar ierašanos.

Tie ir ne tikai cilvēki ar kopīgām reliģiskām interesēm, reizi nedēļā, lai apmierinātu savas reliģiskās vajadzības, un dziļi ticīgie kristieši. Mūsu ierašanās ir īsta garīgā ģimene, tauku dedzināšana kuleuvuve ir ģimene, nevis komanda vai procentu loku. Mēs atrisinām visas vispārējās dabas problēmas - piemēram, mērķu iegāde, sveces - vai privāta daba - palīdzība tiesas lietās kādam vai apmeklēt slimnīcu.

Es nekad neesmu mēģinājis sevi virs maniem draudzes vai izplatīt svētības pa labi un pa kreisi, es, gluži pretēji, es jautāju visiem bez satraukuma, lai mani komentētu savus sprediķus vai manu uzvedību - es esmu arī jaunākais manā ierašanās, Bet nav citu priesteru, kalpo vienu.

Ganāmpulks joprojām ir mans svarīgākais darbs un prasa daudz vairāk spēku nekā fizisko, laicīgo darbu, nekā strādā autokrāvējs. Pēc priestera domām, gani nevajadzētu nopelnīt baznīcu, un pārtikai jābūt laicīgam specialitātei. Ar Tēva Andrei izskatu daži priesteru laulātie izteica domstarpības. Mēs publicējam pretrunas, kas pārstāv abu pušu skatus. ALMS - ne priesterim Šodien mēs radīsim diezgan nopietnu tēmu ar jums. Tas attiecas uz īpašumu, naudu un visu, kas ir saistīts ar tiem.

Šī tēma ir sāpīga, grūti un bīstama. Supazy cilvēks, kurš naudas laikā, un jūs nevēlaties maksāt jums: uzvarēja, jūs redzat, jūs atradīsiet jūs asfalta. Kur nauda ir bīstama. Tas attiecas arī uz baznīcu. Kā cilvēks no baznīcas, es runāju par to drosmīgi, un es ne sēdēt, lai pateiktu to ikvienam, pat pirms patriarha. Mēs par to runāsim no Apustulis Pāvila viedokļa, ko Corinthians raksta, ka viņš tos neapstrīd.

Apustulis Pāvils apstiprina domu, ka Tas Kungs teica, nosūtot apustuļus Samon: "Kāda veida māja ieiet, ēst visu bez jums piedāvātajiem pētījumiem. Par šo apustuli un raksta 9. Bet Pāvils to nedarīja. Apustulis Pāvils vēlējās neticēt šķēršļiem un šķēršļiem evaņģēlija sludināšanai. Pagāni nezināja. Lai nešķiet, šķiet, cilvēki, tauku dedzināšana kuleuvuve ieņēma Sermon no Pāvila, Chaser, Pāvils neko nedarīja.

Un tad teica, ka "manas vajadzības un tie, kas ar mani, kalpoja kā manas rokas. Šeit jums ir nepieciešams slavēt ebreju izglītību. Ebreji uzskatīja, ka bērnam, kas mācās Dieva likumu, bija pienākums mācīties amatniecību. Rabbi teica: "Nelietojiet lāpstu vai karaļa vainagu no Dieva likuma vārdiem.

Tas ir, viņiem nebija fakta, ka jūs zināt likumu, un nav pārvērst to par veidu pelnīt naudu, sludināt vārdu dzīvā Dieva par ļoti dzīvo Dievu, nevis labad viņa godu, nevis peļņas labad.

tauku dedzināšana kuleuvuve

Labi padarīts! Mēs būtu tik brīvi! Aptuveni sapratis morālo likumu un pagānus. Piemēram, Solon likums saka: "Ja tēvs nav mācījis sava tauku dedzināšana kuleuvuve kuģi, vecumā, šim tēvam nav tiesību lūgt maizes dēlu. Tāpēc pagāni saprot senlietu. Labi darīts. Mēs esam sliktāki nekā pagāni šodien. Pāvils lieliski saprot, ko dzīvot no saviem darbiem.

Viņš varēja paņemt naudu no cilvēkiem, varētu paņemt no viņiem un maizi un apģērbu un produktus un kaut ko, bet negribēja to darīt. Un tāpēc viņš saka Corinthians, ka viņš neko neizmantoja: "Es to neizmantoju, un rakstīja to ne, lai tas būtu man. Ja es esmu eksperiments evaņģēlijs, un es par to saņemu, man nav atlīdzības. Un, ja es sludinu, un es neņemšu MZDA, bet es izmantoju sevi - būs atlīdzība. Ir pienācis laiks tas ir ieradies sen Kad priesterim jābūt pēc iespējas vairāk no ganāmpulka.

Mūsu ganāmpulks ir viss: ir labi un slikti, un pēdējais lietusmētelis vēlēsies dot, un pēdējie auskari noņemiet ausis uz kyot vai domēna zeltīšanu.

harhohajuggnter.pro

Un ir cilvēki - vakardienas neirori, šodienas "ticība", bet ar precizējumu: šādas Kham "ticības", kas skatās uz kuru auto iet, kam ir cik kroņi ir zelts uz zobiem. Ikviens apmeklē un "valkā" jūs valodā. Viņi nevar paņemt naudu, pat ja viņi dod. Un būt brīviem no cilvēkiem un kabatā, viņi neizskatās jā rokā, tas nav skatīties ārā, lai ne gaidītu ikvienu no ikviena, no bagātajiem neņemt, ne gaidīt no nabadzīgajiem - Jums ir nepieciešams strādāt.

Un šodien tas ir ļoti svarīgi, ka priesterim paralēli garīgajam ir laicīgs - likumīgs, pedagoģisks, medicīnisks vai kalpo savā ciematā būtu biškopis, ķiršu vai ābolu dārzs, būtu neapstrādātu zivis. Tātad, ka viņš strādāja no savām rokām vai no viņa novājēšana uz leju, un viņa kabatā neuzskatīja ganāmpulku.

Dimitri Rostovsky. Tad tas būs labi. No otras puses, cilvēkiem ir jāzina, ka viņiem ir pienākums saturēt baznīcu, cilvēkiem ir pienākums būt apgādnieki un terjeri, kas kalpo altārim. Cilvēki, kā students Rev. Daudzi cilvēki neatceras desmitgažām par Dievu, un dažas no viņa dzīve dzīvo bez domas par viņu. Un, ja viņi pēkšņi atceras vārdu "Kungs", viņi domā: "Šeit labi, palīdziet man, labi, jūs esat laipni, jums vajadzētu palīdzēt.

Un arī Khamski cilvēki ir saistīti ar priesteri. Viņi var nosodīt priesterus visu savu dzīvi vai neko nezinu par viņiem un nevēlas zināt. Bet tas bija kaut kas no Tēva - saruna, prasības, sakramenti - un darbojas: un kalpo man šeit Tēvs, man vajag.

Un kas tas ir? Vai esat slims? Un kas tas ir, vai jūs jūtaties vairāk, izrādās? Vai jūs esat noguris? Un ko tu esi noguris, jums nevajadzētu nogurt, jūs esat priesteris!

Šeit ir halāts, ka ganiem, ka cilvēki cilvēki ir atrodami ļoti bieži. Tie ir ļoti prasīgi, lai mums, priesteri, lai gan bieži vien viņu puses attiecībā uz Dievu nevēlas kaut ko darīt. Nepareizi to. Mums nav pienākuma lūdzu. Baznīca nav reliģisko pakalpojumu apvienošana. Cilvēka Dievs mīl. Bet personai jābūt audzēšanai. Un, ja viņam nepatīk Dievs, bet tikai prasības - šeit, lai dotu man, tāpēc es gribu to - mums nav pienākuma to izpildīt.

Bet viņiem ir pienākums saglabāt baznīcu. Tas ir Svētais un vissvarīgākais pienākums. Jūs esat mūsu apgādnieki un podice.

Jūs zināt, jūs vai nezināt, jūs to vēlaties vai nevēlaties, kristītiem cilvēkiem ir pienākums atbalstīt baznīcu ar savām rokām un viņu darbu kapeika. Mēs nevaram to ņemt. Un mums ir nepieciešams, cik vien iespējams, no jums par sevi. Mums ir jāstrādā, lai kalpotu un sludinātu, un barot jūs ar sakramentiem, mēs, kā Pāvils, ir pienākums strādāt, un būt neatkarīgiem no jums. Bet jums ir jāpiešķir mums daļa no atraitņu un bāreņu, vecām sievietēm un veciem bērniem, kuri zaudējuši savus bērnus un mazbērnus tauku dedzināšana kuleuvuve dzīvo vieni, vai pacienti, kuri nevar iegādāties zāles vai maksāt par darbību.

Šeit šajā mūsu neatkarīgās valsts savienībā un jūsu brīvprātīgais saskaņojums mums būs spēcīgs. Pretējā gadījumā būs muļķības, kas ir šodien. Kad es nevēlos dot, es došu penss, tad es teikšu visu gadu "Es devu, un viņš devās uz Mercedes. Es nevēlos to lietot, bet neļaujiet tai.

Nāciet ar mīlestību un zināt, ka es pareizi runāju. Un priesterim ir pienākums strādāt Pāvila apustulā, izņemot altāru, izņemot evaņģēliju kaut kādā veidā. Ļaujiet viņam darīt to, ko viņš vēlas, tauku dedzināšana kuleuvuve tas nav pretrunā Dieva likumam.

Jebkurš darbs ir noderīgs. Mums ir templis par ierašanos šodien, un mums ir celtnieks - priesteris. Nē par cilvēku ierašanos, pagasts nomirst, neviens lūgt, tas nevar barot savu ģimeni. Viņš atstāja tālu pilsētu uz mums galvaspilsētā un uz celtņa starp debesīm un zemi, kas piekārās piecas dienas nedēļā.

Transkript 1 D. Blumberga, I. Dzene, T.

Un tur lūdzas un paceļ šķīdumu, ķieģeļu un tā tālāk. Un sestdien un svētdien kalpo kopā ar mums. Neatkarīgi no ganāmpulka, labi, ja tikai tāpēc, ka šāda slikta lieta šodien ir kļuvusi maza, ciemats ir izzudis Tāpēc, devītais nodaļa apustuļa Pāvils Corinthian padara mūs domāt, ka mēs esam neatkarīgi no jums, un jums ir pienākums dot daļu no tā, ko viņi nopelnījis, uz baznīcu, pretējā gadījumā jūs neesat kristieši. Anna Neverov "Priestera ģimene ir arī cilvēki! Acīmredzot, ka cīnītāji tauku dedzināšana kuleuvuve kāda cita inkubācijas galvā ir tikko nāk, ka priesteris un viņa ģimene ir arī cilvēki, kuriem ir nepieciešami daži materiālie ieguvumi: pārtika, apģērbs, jumts virs galvas apmaiņā tikai par monetārajām zīmēm.

Bet tas nav skaidrs - tie ir līdzīgi apgalvojumi no garīdzniekiem. Patiesībā šis raksts ir dzimis kā rūgta reakcijas reālajām priestera ģimenēm, lai pamatotu.

Andrejs Tkachev. Diemžēl ar daudziem Tēvu Andrei Tkachev Biblical argumentu, kurš atsaucas uz Apustulis Pāvilu iepriekš minētajā pārraidē, ir apņēmīgi vienoties. Patiešām, Apustulis Pāvils ir vairākkārt uzsvērusi savu pilnīgu materiālo neatkarību no kopienas, kamēr viņa dzīvoja, mācīja un sludināja. Tomēr viņš pateica visas dāvanas un ziedojumus no tās pašas kopienas pēc viņa aprūpes.

Piemēram, strādājot tēzes tēzes, un uzsverot savu neatkarību no ziedojumiem Fassalonijas kopienai, Pāvils tajā pašā laikā, ar pateicību, pieņem ziedojumus kristiešiem no Filipa, kur viņš strādāja nedaudz agrāk: "Jūs un DaysSalonika un divi mani sūtīja, lai būtu vajadzīgi.

Šādas apustuļa politikas iemesls ir skaidrs un diezgan pamatots: kamēr Pāvils bija jebkurā vietā, viņš aizstāvēja savu absolūtu neatkarību, kam nav pienākums nevienam. Galu galā, tas ir ļoti grūti veikt dāvanu no ikviena, un pēc tam iznomāt viņu vai sludināt pret viņu. Lai gan Pāvils bija viens no Philippian brālības, viņš nevarēja būt pienākums ikvienam. Bet pēc tās aprūpes stāvoklis ir mainījies.

Tas bija vienlīdz neiespējami, lai Pāvils padarītu materiālu atbalstu no korintiešiem, kamēr viņš bija ar viņiem, un saglabāt nepieciešamo neatkarību.

Viņš nebija pretrunīgs, bet tikai nāca Mudro Barkley komentārs. Tajā pašā laikā, tas nav nepieciešams aizmirst faktu, ka balts, ti. Priestam ir vajadzīgs ne tikai par savu impregnēšanu, bet arī par to, kā barot ģimeni, un tas ir postpadomju baznīcas sabrukšanas apstākļos, kad lielākā daļa pagastu prasa maksimālu uzmanību un garīdzinošus spēkus. Ja priesteris šādos apstākļos būs "aust telts", lai pabarotu ģimeni, kas būs iesaistīti misionāru?

Kas meklēs labdarus iznīcināto tempļu būvniecībai un atjaunot šos tempļus? Kas apmeklēs cilvēkus mājās? Kas izvelk no rokām no sektantiskiem, kas plūda mūsu pilsētas un ciemus? Raksti atkārtoti uzsver, ka ezposme iedzīvotāju tiesības ēst no ziedojumiem. Pavel Philippiiešu kristieši, kas viņam nosūta ziedojumus, lai turpinātu misionāru darbu Phil.

Apustulis viņš pats, kam nebija viņa sievas un bērni, un varbūt tas ir šī iemesla dēļ, ka viņš ne vienmēr izmantoja savas tiesības uz "ēst no svētnīcu" 1 COR. Andrei, aizstāv šīs tiesības uz citu garīdznieku. Svētajiem Rakstiem teikts: neaizslēdziet muti pie uzmanības; Un: darba ņēmējs cienīgs viņu balvas "- dod līdzi.

Pāvils Pēdējās instrukcijas Timothy neilgi pirms viņa izpildes 1 Tim. Iemesls tam ir diezgan skaidrs: priesterība nav kuģis, bet ministrija, kas ir līdzīga militārā dienestam.

Lai to uzlabotu, cilvēks ideāli nevajadzētu ņemt vērā barošanas aprūpi. Pirmajā oficiālajā Romas impērijas likumu sanāksmē - Feodozijas kodekss - tas ir teikts: "Mēs aizliedzam cilvēkus, kas nodarbojas ar militāro dienestu, iesaistīties civilās profesijās.

Pāvils salīdzina viņu ar militāro dienestu: "Kāda veida karavīrs kalpo kādreiz tās saturā? Karavīrs ir tikai karavīrs, arī priesteris ir tikai priesteris, kam ir jākoncentrējas visu savu laiku, visu savu spēku, un tas ir īpaši svarīgi, visas viņa domas ministrijā.

Ja visi virsnieki sāk lielāko daļu laika, lai iesaistītos privātajos darbiniekos vai izkraušanas automašīnās - armijas beigas. Ja visi priesteri sāk pavadīt lielāko daļu laika, lai nopelnītu naudu - baznīcas beigas. Par pareizticīgo baznīcas hartu arī saka: par pienākumiem, nevis brīvprātīgiem, draudzes ir viņa priesteris.

Nu, kad priesteris izdodas apvienot savu pastorālo darbu ar laicīgu, bet prakse rāda, ka tas ne vienmēr ir iespējams, neskarot priesterības ministriju. Lai ierašanās dzīvotu, priesterim jādzīvo pēc ierašanās, nevis svešas darba un domas par peļņu par maizes nospiešanu, ko mēs piedāvājam.

Tas ir iemesls, kāpēc bažas par savu tabulu neaizstāj priesteru aprūpi par Dieva vārdu sludināšanu dažās vietējās pareizticīgo baznīcās, piemēram, Kiprā, garīdzniekiem nav atļauts nevienam nepilna laika uz sāniem.

Tāds pats viedoklis tiek ievērots pašreizējā patriarhs Maskavas Kirill: pagasts priesteris nevajadzētu "apgrūtināta ar pastāvīgu tauku dedzināšana kuleuvuve līdzekļus par saturu sevis un viņa ģimene," viņam nevajadzētu meklēt nepilna laika darbu laicīgās pozīcijās, bet ir jābūt Pilnībā koncentrēties uz savu kalpošanu no patriarha ziņojuma par Diecina sanāksmi, Maskava, Šeit ir tas, kā mēs tiešām izturamies pret priesteri un viņa kalpošanu.

Vai mēs uzskatām, ka priesterība nav nekas vairāk kā hobijs, kurš var iesaistīties pāris reizes nedēļā pārtraukumos starp galveno darbu celtņa virsnieks, advokāts vai skolotājsun priesterim pats būtu jāmaksā par "hobijs "? Vai mēs atzīstam, ka priesterība ir īpaša ministrija, kas ieņem visus ministra spēkus un laiku? Zvērē, ka kāds priesteris dod pirms ordinēšanas, ir šādi vārdi, kas turpmāk viņš pilnībā velta sevi, lai apkalpotu altāru un nāk. Pilnīgi nesaprotama vēlme.

Andrejs pārvērš visus priesterus laicīgajos darbiniekos, reizēm neveic savu kalpošanu. Situācija ir patoloģiska, ja priesteris ir spiests nolaidēt savus ganus un meklēt citu veidu, kā atbalstīt savu ģimenes un tās templi materiālo stāvokli. Šāda persona vienkārši nevarēs kalpot, sludināt, misijas, atjaunot tempļus, apmeklēt skolas, slimnīcas, cietumus, braukt uz attāliem ciemiem un ciemiem, kuros nav pašu tempļu, iesaistīties pašizglītībā, ti, veiciet to tiešo priesterība.

Kāpēc iegūt naudu no ministrijas ir "līdzjūtība", un visu nedēļu, nevis bažas par templi un ganāmpulka, aršana jūsu kabatā nav komplikācija, nevis aplaupīt savus tauku dedzināšana kuleuvuve locekļiem? Rodas jautājums: un kam ir pēc tam pienākums kalpot, ja priesteris lielākā daļa no viņa laika tiks iesaistīti pelnīt naudu sev?

Kam tauku dedzināšana kuleuvuve pienākums mest visu jebkurā laikā un iet pār dažiem desmitiem kilometru, lai nodotu mirstošās nedzirdīgas ciematā? Kam ir pienākums jebkurā laikā tauku ķermeņa dedzināšana telefona zvanu, pat naktī, lai sagrupētu Pasomo?

Kam ir pienākums meklēt sponsorus templi, un pēc tam veidot templi pati, ņemot par funkcijām administratora, pro-brab un galvu vienā personā? Kas, turklāt priesterim, ir pienākums apturēt pašnāvību, iesaistīties jauniešiem, lai pierādītu administrāciju, ka dzīves rajona būtu jāuzlabo, un veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu?

Nē, izrādās, 5 dienas nedēļā, viņam ir jābūt craneman, un tikai dažreiz, viņa brīvajā laikā no šī darba, priesteris. Divi kungi strādā Mēs vēlamies, lai priesteris būtu "bez bailēm un pārmetumu," spēj catechize, aizstāvēt pretrunas ar inneriem, konsultē dzīves situācijā, bija lūgšanu grāmata tauku dedzināšana kuleuvuve erudīts vismaz viņa laukā. Un priesterim ir vēlams vairāk un laicīgajā izglītībā.

Tad viņam vajadzētu tikt galā tikai ar savu biznesu kā ķirurgs kā skolotājs. Ja mēs runājam ar ķirurgu, lai viņš darbojās bez maksas, un naktī ieejas ziepes, viņi būs vainīgi par sevi, kad viņi aizmigt personu, kas aizmigusi operētājsistēmu un zaudējot kvalifikāciju.

Piemērs, kas noveda pie Tēvs Andrejs beigās saruna, nebūtu jālina auditorija, jo īpaši pozitīvā veidā. Priestera situācija, kurš ir izmetis ubags un ģimene, lai strādātu būvlaukumā galvaspilsētā ir kauns un mūsu baznīcas sabrukums, ko mēs aicinām atbalstīt! Tai vajadzētu būt katras pareizticīgo sāpes: gan miiryanina, gan priesteris, kā arī archipastor. Ja viņa nabadzība nāk uz Abbot lielu ierašanās, tad tas nav iespējams piedāvāt viņam darbu uz celtņa - tas nav palīdzēt, bet nākamais solis, spiežot priesteri vēl tālāk Mir, dod to vēl vairāk no ganāmpulks un tronis.

Slikts tēvs varētu palīdzēt atšķirīgi. Jūs varat organizēt regulāru līdzekļu iekasēšanu par izcilu vizīti pēc ierašanās. Jūs varat apskatīt savu sakristiku - un pēkšņi ir komplekts apģērbu, ko joprojām var izmantot paredzētajam nolūkam, nevis putekļus nevajadzīgos un aizmirstos vāciņos.

Jūs varat arī iet ar grāmatām un ar baznīcas piederumiem. Jebkurā gadījumā palīdzība un uzmanība dos spēku nabadzīgajam priesterim, atbalstam un sajūtam, ka viņš nav izmests, ka viņš nav viens pats, jo izmisums iet pie rokas ar nabadzību.

Ir vērts pieminēt citu brīdi: būvniecības specialitātes ir paaugstināts kaitējuma risks. Vai priesteris var turpināt darboties, ja Dievs aizliedz negadījumu notikt ar viņu? Ja jūs uzskatāt, ka Rousseau, Francijas Maria-Antoinette karaliene, tiek informēta par badu starp franču zemnieku, atbildēja burtiski šādi: "Ja viņiem nav maizes, tad ļaujiet kūkām ēst! Viens no Krievijas vadītājiem, komentējot žurnālistus ar satiksmes sastrēgumiem uz Ļeņingradas šosejas, piedāvāja autovadītājiem, lai transplantētu helikopterus: "Es lidoju uz helikopteru.

  1. Probiox plus cena
  2. Из тени на авенида дель Сид появилась фигура человека.
  3. JR4Gl) В конце концов один из них объяснил Беккеру то, что тот уже и сам понял.
  4. Neiroloģija / neirozinātne Septembris
  5. Baltā nieru pupiņu recepte lēni plīts
  6. Tauku degļu rokasgrāmata

Jums ir arī jāiegādājas helikopteri, nevis automobiļi. Vai Andrejs Tēva dzīve ir pilnīgi nošķirta no realitātes, kurā dzīvo absolūtais vairākums viņa priestera kolēģi?

Daudziem parastiem priesteriem ir ne vairāk kā dienas nedēļā, kalpo gadiem bez brīvdienām, un tajā pašā laikā tie ir spiesti saturēt ģimenes, bieži izspiesti, ļoti nelielā priestera algu.

Kā šādos apstākļos ir iespējams ierobežot ģimeni par citiem ienākumiem? Kurš darba devējs ir vajadzīgs šāds darbinieks, kuram pastāvīgi apkalpo nedēļas vidū, tad bēres, tad kāzas, tad kristība? Tēva Andrei vārdus izraisīja apjukums un domstarpības starp pareizticīgo priesteru sievām: starp tām sievietēm, kas ir katru dienu, lai redzētu visu priesterības ministriju un bieži vien ir pirmie viņu vīru palīgi. Faktiski šis pants ir dzimis diskusijas starp pareizticīgo baznīcas priesteru laulātajiem.

Nē, nav šādu kategoriju. Ministrija ietver pilnīgu centību. Mēs arī neatbildām izmantot terminu "pretendenti" un "vakanci", varbūt tikai "brīva vieta". Un šādi tauku dedzināšana kuleuvuve darbu kā karjeras kāpnes, brīvdienas, devas, uzlabotas apmācības - pastāv?

Pirmkārt, nav sociālās paketes. Skrēja uz leju?