Pāriet uz saturu

Pārņemt zemes nogruvumus Uzreiz pēc kvesta veikšanas mēs skrienam uz purvu, kas atrodas zem tilta. Aizdusa Dispnoe - sāpīga, sāpīgaelpošanas nepietiekamības sajūta, atspoguļošanapieaugošās elpošanas iespējas uztverenoah muskulatūra.

Lai no tām atbrīvotos, darba nodalī­ juma gaisu laiž caur kaitīgo piemaisījumu filtriem. Tāds filtrs sastāv no patronas, kas piepildīta ar ak­ tīvo ogli, ķīmisko abscrbentu un katalizatoru. Pozi­ tīvo jonu radīšanai stacijās izmanto jonizatorus, bet gaisa attīrīšanai no putekļiem — speciālus putekļu filtrus.

Nepieciešamo temperatūru dzīvojamos nodalīju­ mos, ka ari agregātu, konstrukciju, aparatūras un stacijai pieslēgto transportkuģu siltuma režīmu uz­ tur automātiska termoregulēšanas sistēma.

Mehānisma galvenās sastāvdaļas

Tādējādi temperatūru starpība rem pm tauku deglis gandrīz grādus. Viens stacijas riņķojums ap Zemi ilgst 90 minūtes, un šajā laikā temperatūras svārstības jāneitralizē divreiz. Lai samazinātu siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi, stacijas korpuss ietērpts ekranējošā vakuuma siltum­ izolācijā; tā sastāv no desmitiem kārtu dažu mikronu biezu plēvīšu, kas pārklātas ar alumīniju un stiklu.

Taču tā ir tikai pirmā siltumaizsardzlbas kārta. Par tālāko gādā automātiskā termoregulēšanas sistē­ ma, kuru veido divi viens no otra neatkarīgi šķid- U ibitdld kom pleksa «SaIūts-6»—«Sojuz» Iekārta, ko kosmonauti izmanto Iziešanai atklātā kosmosā: 1 — lūka starp nolaižamo aparātu un «Sojuz» dzīvošanas nodalījumu; 2 — lūka starp «Sojuz» dzīvošanas nodalījumu un «Salūts-6» pārejas tuneli; 3 — lūka starp «Salūts-6» pārejas tuneli un pārejas nodalījumu; 4 — izejas lūka; 5 — lūka starp stacijas pārejas un darba nodalījumu; VK-1 un VK-2 — spiediena samazināšanas krāni; VK-3 — gaisa Ieplūdes krāns starp pārejas un darba nodalījumu; 6 — manovakuumetrs; 7 — kosmonautu pults; 8 — ārējais gaisa balons un ventilis pārejas nodalījuma piepildīšanai ar gaisu pēc slūžu lietošanas; 9 — pārnēsājamais gaisa balons.

Ka vie­ nam, tā otram ir savas iekšējās un ārējās maģistrā­ les un radiatori stacijas ārpusē. Apsildīšanas kon­ tūrā siltumnesēju sasilda ārpusē novietotais radia­ tors, kurš iegūto siltumu pārnes stacijas iekšienē. Dzesēšanas kontūrā siltumnesējs radiatorā atdziest un pēc tam atdzesē arī stacijas darba telpas Kosmonautu uztura sistēmu veido ilgstošam lido­ jumam paredzētie pārtikas produktu krājumi un iekārtas tc uzglabāšanai, ēdienu uzsildītāji, galda piederumu komplekti, konteineri ēdienu atlieku un taras savākšanai un uzglabāšanai.

Ēdnīca «Salūtā-6» atrodas darba nodalījuma priekšdaļā. Starptautisko apkalpju uzturēšanās laikā te pie galda sēdās ciemiņi un saimnieki. Kosmonauti stacijā ēd četras reizes dienā — div­ reiz brokastis, pusdienas un vakariņas.

Diennakts deva satur — Cal. Kosmonautu bro­ kastis parasti sastāv no gajas ēdieniem, maizes, kon­ ditorejas izstrādājumiem un kāda dzēriena. Pusdienās ir pirmais un otrais ēdiens, maize, augļu sula un sal­ dais ēdiens. Ēdiens ir speciāli piemērots kosmiska­ jam lidojumam, galas ēdieni sagatavoti konservu veidā.

Maizes kukulīši ir izcepti ļoti maziņi — vie­ na kodiena lielumā — un iesaiņoti plēvē. Lai ne­ būtu drupatu, katrs cepuma un kēksa gabaliņš ir ietīts ēdamā plēvītē, kas mutē izkūst. Kakao un ka­ fija ar pienu iepildīti alumīnija tūbās. Pilsētas apstākļos dzīvojot, cilvēkam dienā vaja­ dzīgi apmēram 2,2 kg pārtikas.

Speciālu pētījumu rezultātā kosmonautu pārtikas diennakts devu izde­ vies samazināt līdz apmēram 1,5 kg. To panāca, pa­ teicoties dažāda veida konservētiem un koncentrē­ tiem produktiem, kas ir loti augstvērtīgi, bet mazāk piesātināti ar mitrumu. Apkalpes ēdienkartē svara zudums leoparda gekos daudz bezūdens produktu, kas ēdami pēc to atšķai­ dīšanas ūdenī.

Te jāmin ķiršu sula, kafija un tēja ar cukuru un vēl citi produkti. Katram apkalpes loceklim dienā paredzētā ūdens norma ir apmēram divi litri. Ūdens bija vajadzīgs arī, lai mazgātos. Tik ilgā lidojumā nevar iztikt arī bez dušas. Bet, lai paceltu oituta 1 kg deiigas kravas, nepieciešams patērēt 25 kg nesējraķetes masas.

Tātad iznāk, ka, lai ilg­ stošā lidojumā apgādātu kosmonautus tikai ar ūdeni, jāpalaiž ne viena raķete vien. Tas, protams, nav reāli. Tāpēc vajadzēja nodrošināt ūdens riņķojumu pašā stacijā, kosmonautiem līdzi ņemot tikai rezer­ ves lidojuma sākumam. Citiem vārdiem, šī sistēma pārstrādā tikai to šķidrumu, kas iztvaiko no -kosmonautu ķermeņa un kuru viņi iz­ elpo.

So mitrumu savāc saldēšanas-žāvēšanas agre­ gātā Ejot cauri filtriem, tas tiek attīrīts no putek­ ļiem un nešķīstošām daļiņām. Reģeneratoros absor­ bējas ķīmiskās un bioloģiskās vielas. Pēc tam ūdeni destilē un, lai cilvēks to varētu dzert, bagātina ar minerālsājiem. Ūdens kvalitāti nosaka analizators, un, ja ūdens lietojams dzeršanai, to iepilda tilpnē, bet, ja tas sa­ tur kādus kaitīgus piemaisījumus, izlieto tehniskām rem pm tauku deglis.

Visnepierastākais un aktīvākais kosmiskā lidoju­ ma faktors cilvēkam Ir bezsvara stāvoklis. Vēl at­ razdamies uz Zemes, kosmonauti tam gatavojas. Bet, protams, visrūpīgāk zinātnieki pārdomā, kā organi­ zēt dzīvi orbitālajā stacijā. Pirmām kārtām ar māk­ slīgiem efektiem jākompensē muskuļu aktivitātes de­ ficīts, jo bezsvara stāvoklī neeksistē uz Zemes pie­ rastais asiņu un limfas svars. Tā kā bezsvara stāvokļa negatīvā ietekme uz cil­ vēka organismu ir ļoti daudzveidīga, tad stacijā jā­ lieto liels līdzekļu komplekss.

Efektīvākais veids, kā novērst traucējumus, kas rodas samazinātās gravi­ tācijas slodzes apstākļos, ir aktīvas kustības. Tāpēc arī liela uzmanība tiek pievērsta fiziskiem treniņiem. Tie ne tikai novērš muskuļu atrofēšanos, bet arī rada pozitīvas emocijas. Stacijā ir uzstādīts speciāls trenažieris, kas sastāv no «skrejošā celiņa» un veloergcmetra.

Aksiālās fiziskās slodzes uz galvenajām muskuļu grupām modelē ar speciāliem slodzes tēr­ piem, kuru darbība pamatojas uz gumijas amortiza­ toru izstiepšanu. Ilgstošos lidojumos mainās kosmonautu kaulu un arī citu audu piesātinātība ar minerāliem. No orga­ nisma intensīvi izdalās kālijs, kalcijs, nātrijs un vēl daži citi elementi. Šis process ir atkarīgs no tā, cik ilgi kosmonauti uzturas bezsvara stāvoklī, no ēšanas 9 Dušas iekārta Ūdens reģenerācijas shēma 10 un kustību aktivitātes.

Tā kā minētie elementi cil­ vēka organisma dzīvības norisēs ir ļoti svarīgi, tad viens no veidiem, kā šo trūkumu kompensēt, ir ba­ gātināt pārtikas produktus ar organismam vajadzī­ gajiem elementiem.

Bezsvara negatīvās ietekmes profilakse ir liela rem pm tauku deglis loti sarežģīta problēma, kas tālu pārsniedz minēto pasākumu uzskaitījumu. Tā paredz tehniski pilnvei­ dot kosmiskos kuģus un orbitālās stacijas, kā arī uz­ labot kosmonautu sadzīvi un aparatūru, ar kuru vi­ ņiem jāstrādā.

Lidojuma laikā ārsti nepārtraukti seko kosmonautu veselības stāvoklim. Šim nolūkam kalpo speciāla aparatūra, kas novietota kuģī, kā arī telemetriskā informācija, kuru pārraida uz Lidojuma vadības centru, un kos­ monautu ziņojumi par pašsajūtu.

Galvenā uzmanība tiek pievērsta sirds un asinsvadu sistēmas reakci­ jām, vestibulārajam analizatoram, elpošanas funkci­ jām, ķermeņa temperatūrai, vielmaiņai, kuru nosaka pēc asins bioķīmiskiem rādītājiem un galvas asins­ vadu pildījuma. Par pašsajūtu kosmonauti ziņo ik dienas. Pēc kat­ rām 2—3 dienām katram apkalpes loceklim ar iekār­ tu «Beta-3» izdara elektrokardiogrammu, seismokardiogrammu, mēra elpošanas biežumu. Apmēram ik pa 5—6 dienām veic pastiprinātu medicīnisko ap­ skati ar daudzkanālu poligrāfu «Polinom-2M» un vēl citu aparatūru.

Ķermeņa masas noteikšanai stacijā atrodas inerces ierīce — masmetrs Vairākas ierīces ļauj spriest par nātrija un kālija izvadīšanu no organisma. Pēc nolaišanās kosmonautiem ir grūti spert pirmos solus uz Zemes. Zināmu laiku kosmonauti ne tikai fiziski, bet arī savās domās vēl dzīvo orbi­ tālajā stacijā. Un paiet apmēram četras, pat sešas nedēļas, kamēr kosmonauta organisms pēc ilgstoša kosmiskā lidojuma atgriežas stabila līdzsvara stā­ voklī. Apkalpes gatavošanās dzīvei uz Zemes sākas, vēl atrodoties orbītā Jo tuvāk nāk atgriešanās diena, jo intensīvāki kļūst fiziskie vingrinājumi — kosmo­ nauti trenējas trīs stundas dienā.

Kova onoks un A. Ivančenkovs saskaņā ar speciālistu rekomendā­ cijām loti centīgi izpildīja visu fizisko vingrinājumu kompleksu. Kosmonauti trenējās tik intensīvi, ka ar «Progresu-4» vajadzēja viņiem a-izvest jaunus espanderus un apavus, jo vecie bija novalkāti.

Taču no­ valkāt apavus kosmosā nemaz nav tik vienkārši.

Uploaded by

Tuvojoties piezemēšanās dienai, kosmonauti ar­ vien biežāk sāk lietot vakuumtērpu «Čibis», kas rada negatīvu spiedienu ķermeņa lejasdaļā, liekot asinīm no ķermeņa augšdaļas plūst uz kājām. Vien­ laikus ķermenī rodas uz leju vērsta slodze, kas imi­ tē svaru Ar šiem treniņiem kosmonauti pārbaudīja, kā viņu organisms reaģē uz apstākļu maiņu, gata­ vojot sirds un asinsvadu sistēmu Zemes apstākļiem.

Cilvēka lidojumam kosmosā paildzinoties, arvien krasāk sevi liek just psiholoģiskas problēmas. Pētot šīs problēmas uz Zemes apstākļos, kas imitē kosmis­ ko lidojumu, tiek novērota garastāvokļa pasliktinā­ šanās, mazāka interese par veicamajiem pētījumiem. Lai lidojumu laikā no visā tā varētu izvairīties, tika izstrādāti psiholoģiskā atbalsta veidi, ņemot vērā kosmonautu gaumi un paradumus.

Tika izvēlēti spe­ ciāli ēdienu varianti, sakaru seansos atskaņoja viņu iemīļoto mūziku. Arī fiziskie treniņi un brīvā laika organizēšana notika saskaņā ar individuālajām īpat­ nībām Pirmo reizi kosmonauti stacijā lietoja video­ magnetofonu ar vairākām muzikālām programmām.

Viņu rīcībā bija arī bibliotēka un fonotēka. Iespaidu trūkumu kompensēja arī radiopārraides, iepazīšanās ar pasaules notikumiem, mūsu zemes un ārzemju preses atsauksmēm par orbitālās stacijas lidojumu. Liela nozīme bija kosmonautu kontaktiem ar rem pm tauku deglis vām ģimenēm. Svarīgi bija arī apciemojuma apkal­ pju lidojumi, kad uz staciju atveda ne tikai vēstules un paciņas.

Viesu klātbūtne palīdzēja uzturēt orbītā labu psiholoģisko klimatu Pagājušajā gadā padomju kosmonauti divreiz ir uzstādījuši kosmisko lidojumu ilguma rekordus, ap­ liecinot savu augsto meistarību un vīrišķību. Kas jauns Kopš iepriekšējās pagājuši deviņi gadi. Tautas skaitīšanas dati nepieciešami valsts vadības vajadzībām, tautas saimniecības ekonomiskās un sociālās attīstības plānošanai, zinātniskajām organizācijām.

Tautas skaitīšana ir vislielākais vienreizī­ gais statistiskais pasākums. Statistikas or­ gāniem vieniem nav iespējams paveikt šādu darbu. Tautas skaitīšanā nepieciešams iesaistīt arī uzņēmumu, iestāžu, organizā­ ciju, kolhozu darbiniekus, studentus, teh­ nikumu audzēkņus. Paredzams, ka visā val­ stī tautas skaitīšanā piedalīsies apmēram tūkstoši cilvēku, mūsu republikā — apmēram 10 tūkstoši. Veicot tāda apjoma darbu, protams, nepieciešams pilnīgot tā programmu, meklēt jaunas organizācijas formas, izvēlēties racionālākos datu ap­ strādes paņēmienus atbilstoši modernās skaitļošanas tehnikas iespējām.

Jaunās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbs faktiski sākās diezgan drīz pēc Kopējais jautājumu skaits sa- 12 mazināts no 18 uz Tas panākts, no Toties pirmo reizi mūsu valsts tautas skaitīšanas praksē programmā ietverts jautājums par sievietēm piedzi­ mušo bērnu skaitu.

Sīs ziņas var veicināt dzimstības dinamikas pētīšanu, palīdzēt precīzāk prognozēt tās turpmāko līmeni un izstrādāt pareizu demogrāfisko politiku. Kā zināms, mūsu republikā ļoti zemās dzim­ stības dēļ šis jautājums ir aktuāls. Nedaudz mainīts arī dažu jautājumu sa­ turs. Piemēram, 6. Turpretim Šāda jautājuma nostādne dos plašāku iedzīvotāju demogrāfisko rakstu­ rojumu, nodrošinās iespēju labāk izpētīt iedzīvotāju atražošanas jautājumus.

Atbildes uz pirmajiem 11 skaitīšanas lapas jautājumiem sniegs visi iedzīvotāji Atbildes uz jautājumiem no Skaitīšanas materiālu izstrādes tauki uz muskuļu svara zuduma attiecību ziņas par šiem jautājumiem vispāri­ nās.

Izlases metode dos iespēju taupīt lī­ dzekļus tautas skaitīšanas veikšanai un iegūt tautas skaitīšanas rezultātus paātri­ nātos tempos. Tomēr šai metodei ir arī zi­ nāmi trūkumi. Sakarā ar mazo gadījumu skaitu var rasties diezgan lielas vispārinā­ šanas kļūdas, un līdz ar to datus par daļu rādītāju būtībā nevarēs izmantot. Visai svarīgi būtu iegūt pilnīgus datus par vi­ siem jautājumiem mazās republikās, jo ta­ jās nav starpposma — teritoriālā iedalīju­ ma apgabalos.

Pirms katras jaunas tautas skaitīšanas atbilstoši skaitļošanas tehnikas iespējām pārskata arī skaitīšanas materiālu apstrā­ rem pm tauku deglis kārtību, pilnīgo tās organizatoriskos principus Var teikt, ka tautas skaitīšanas datu apstrādes kārtība zināmā mērā ir arī tehnisko sasniegumu spogulis, jo tāda liela pasākuma veikšanai parasti izmanto jau­ nāko skaitļošanas tehniku.

Lai atrastu optimālo variantu tāda ap­ joma darbam, kāds, piemēram, ir tautas skaitīšana, nepieciešams veikt arī izmēģi­ nājuma tautas skaitīšanu, kas notika devi­ ņos valsts rajonos Viens no tiem bija Valmieras rajons mūsu republikā Kā zināms, Šādu mašīnu izmantošana jūtami paātrinās datu apstrādi. Atsevišķu skaitīšanas lapu aiz­ pildīja katrai iedzīvotāju telpai; tajā va­ rēja ierakstīt ziņas par 6 personām.

Sta­ tistikas pārvaldē ziņas no skaitīšanas la­ pām pārnesa uz speciālām izstrādes veid­ lapām, kurās datus pārrakstīja grafisko zīmju veidā. Ar speciālām iekārtām «Blank-P» datus nolasīja un ievadīja skait­ ļošanas mašīnā sīkāk par to mūsu žurnāla Datu pārnešana uz izstrā­ des veidlapām izrādījās ļoti darbietilpīga un izmaksāja dārgi. Bez tam pārnešanas procesā radās diezgan daudz jaunu kļūdu. Nolemts Ta­ gad par skaitīšanas lapu būtībā izmanto attiecīgi pārveidotu Jaunā skaitīšanas lapa vizuāli ir visai līdzīga Papildu funkciju uzlikšana skaitīšanas lapai jūtami paaugstina rem pm tauku deglis tās kva­ litātei.

Iekārta «Blank-P» spēj precīzi uz­ tvert tikai tās grafiskās zīmes, kas izpil­ dītas ar melnu grafīta zīmuli Zīmju kvali­ tātes uzlabošanas interesēs paredzēts, ka skaitīšanas lapas jāaizpilda tikai ar M markas zīmuli. Skaitīšanas lapas jāsarga no bojājumiem, traipiem, plīsumiem, locī­ jumiem, deformācijas Bojātas lapas datus elektroniskais skaitļotājs var nepareizi uz­ tvert vai arī vispār nenolasīt.

Nepareizi izdarītas iezīmes var izdzēst ar mīkstu Jauno skaitīšanas lapu nevar aizpildīt no abām pusēm. Tajā var atzīmēt datus par vienu personu — pēc pilnās skaitīša­ nas programmas — vai par divām perso­ nām — pēc izlases programmas. Skaitīša­ nas lapā nav paredzēta vieta adreses da­ ļai.

  • Kā ievadīt svara zudumu fitbitā
  • Live as if you were to die tomorrow.
  • Polimēru jēdziens 4.
  • Tauku dedzināšana pārtikas produkti kas paātrina vielmaiņu

Skaitīšanas lapas var viegli arī sajauk­ ties. Minēto apsvērumu dēļ, kā arī, lai nodrošinātu skaitīšanas lapu labāku sagla­ bāšanu, Tajā paredzēta adreses daļa, dotajā telpā uzskaitāmo personu saraksts, kā arī ziņas par personu pagaidu prombūtni vai pagaidu dzīvošanu. Paredzēts, ka jaunajā skaitīšanas lapā skaitītājs ar grafiskām zīmēm fiksēs atbildes uz 12 no 16 jautājumiem. Atbildes uz 4 jautājumiem — par tautību, dzimto valodu, darbavietu, nodarbošanos, tas ir, tādiem jautājumiem, kur iespējama lielāka atbil­ žu dažādība, — skaitītājs ierakstīs kā pa­ rasti.

Protams, arī šie ieraksti pēc tam jā­ šifrē grafisko zīmju veidā, tāpēc skaitī­ šanas lapa sadalīta divās zonās Tikai pir­ majā ziņas ieraksta skaitītājs. Otrajā zonā atbildes uz minētajiem 4 jautājumiem gra­ fisko zīmju veidā šifrē statistikas pārvaldē.

Piemēram, paredzēts, ka šifru kopējais skaits tautībai būsdarbavietai — 68, par nodarbošanos — Lai skaitīšanas lapas nonāktu līdz elek­ troniskajam skaitļotājam, tām «jānoiet» diezgan garš un sarežģīts ceļš. Portfeli ar lapām skaitītājs nodos instruktoram kon­ trolierim, pēc tam tās nokļūs pie skaitīša­ nas nodaļas vadītāja, tālāk — rajona vai pilsētas informācijas un skaitļošanas cen­ trā stacijā. Visos posmos notiek skaitīša­ nas dokumentu aizpildīšanas vizuālā, arit­ mētiskā un loģiskā pārbaude.

Ar dažādu kopsavilkuma veidlapu palīdzību iegūs skaitīšanas iepriekšējos rezultātus. Tad skaitīšanas materiāli nonāks Latvijas PSR CSP Tautas skaitīšanas nodaļā, kur skaitī­ šanas lapas sagatavos mehanizētai apstrā­ dei zonālajā skaitļošanas centrā, kurš Bal­ tijas republiku vajadzībām izveidots Tal­ linā. Kā zināms, Kas rem pm tauku deglis radīja nepieciešamību tagad skai­ tīšanas lapas koncentrēt pa zonām?

Galve­ nais iemesls ir tas, ka daudzkārt pieau­ dzis ESM ievadāmo dokumentu skaits. Valstī pieaudzis arī iedzīvotāju skaits — no līdz mil­ joniem.

Tātad, neskatoties uz veselas lielas skai­ tīšanas darba starpoperācijas samazinā­ šanu, kopējais skaitīšanas laikā aizpildīto dokumentu skaits jūtami pieaudzis. Tomēr skaitīšanas rezultātus iegūs relatīvi īsākā laikā, jo sevišķi datus teritoriālajā griezu­ mā. To panāks tādējādi, ka zonālajos skaitļošanas centros izstrādās un pavairos tabulas par rajoniem, pilsētām un pilsēt­ ciematiem.

Lai datus pārnestu, paredzēts veikt vairā­ kas tehnoloģiskas operācijas, pie tam vi­ siem skaitļošanas centriem jāstrādā pēc vienota tehnoloģiskā procesa, citādi netiks nodrošināts ierakstītās informācijas iden­ tiskums. Kā svarīgākās operācijas var mi­ nēt skaitīšanas dokumentu pieņemšanu no statistikas pārvaldēm, to pārbaudi un in­ formācijas masīvu veidošanu.

Vienlaikus ar skaitīšanas lapu ievadīšanu elektronis­ kajā skaitļotājā notiek šifru pazīmju formē­ šana uz grafisko zīmju pamata, izveidoto šifru pazīmju kontrole saskaņā ar pirmat­ nējās informācijas kontroles programmu, atklāto kļūdu autokorekcija, kļūdu fiksē­ šana speciālā tabulā, kontrolskaitļu salīdzi­ nāšana, informācijas ierakstīšana magnētis­ kajā lentē. PSRS CSP Centrālajā skaitļo­ šanas centrā magnētiskās lentes vairāk­ kārt pārbaudīs, turklāt pēc plašākas pro­ rem pm tauku deglis nekā zonālajos skaitļošanas cen­ tros.

Veicot loģisko kontroli un autokorekciju, vienlaikus veidos aprēķināmo rā­ dītāju šifrus. Pēc visām priekšdarbu ope­ rācijām iegūs galīgos skaitīšanas rezultā­ tus.

rem pm tauku deglis

Sākumā iegūs tabulas par vismazāka­ jām teritoriālajām un tematiskajām vienī­ bām. Pēc tam summēšanas rezultātā datus iegūs visos izstrādes programmas terito­ riāli tematiskajos griezumos.

Magnētiskās lentes ar tautas skaitīšanas rezultātiem no­ sūtīs atpakaļ uz zonālajiem skaitļošanas centriem. Tai pašā laikā Centrālajā skaitļošanas centrā notiks ari koeficientu aprēķināšana, lai 25 procentus izlases skaitīšanas datu Samazināsies roku darba apjoms pirms datu publicēšanas. Daudzās tabulās būs ne tikai absolūtie, bet arī rela­ tīvie rādītāji.

Tas atvieglos skaitīšanas re­ zultātu analīzi. Tautas skaitīšanas tabulu izlaidi organizēs kārtās atkarībā no tautas saimniecības vajadzībām pēc tām.

Lai sekmīgi noritētu pats tautas skaitīša­ nas process, lai laikus tiktu iegūti tās re­ zultāti, jāveic milzums organizatorisku pa­ sākumu, visam tautas skaitīšanas personā­ lam jānodrošina attiecīgi darba apstākļi. Statistikas orgānu uzdevums ir arī izpē­ tīt «šaurās» vietas un veikt pasākumus to novēršanai nākamajā tautas skaitīšanā. Speciālajā astrofizikas observatorijā SAOjau pasaulē lielākais optiskais teleskops, kura metri.

Pa Lie­ lās Zejenčukas upes ieleju klīda baltas miglas skrandas, un brīžiem smidzināja lietus. Taču astronomi, kuriem tonakt bija paredzēti novērojumi, jau vakarā atradās savās darba vietās pie teleskopa un pacie­ tīgi gaidīja, laiku pa laikam iziedami pa­ raudzīties, vai rem pm tauku deglis neizklīst, jo arī di­ vas, trīs skaidras nakts stundas viņiem no­ zīmē daudz.

Pašu 6 metru teleskopu, aiz stikla sienas novietoto aparāta vadības pulti, mazo teleskopu-gidu, kas stāv, cieši piekļāvies sa­ vam lielajam brālim, 42 tonnas smago spoguli, kas dienā ir aizvērts, primārā fo­ kusa kabīni pie pašiem kupola griestiem, kuru astronomi iesaukuši par «glāzi» un kurā atrodas novērotājs, es jau biju re­ dzējusi dienā, teleskopa profilaktiskās ap­ skates laikā.

Ap pulksten 2 mākoņi beidzot pašķīrās, un novērotāju brigāde ķērās pie darba. Informācijas ieguves un apstrādes automa­ tizētās sistēmas centrs ir tāda pati zināt­ niska laboratorija kā daudzas citas ar mo­ dernu aparatūru apgādātas fizikas labora­ torijas.

Organiskā ķīmija. Organiskā ķīmija

Centos saskatīt tajā kaut ko astro­ nomijai iezīmīgu, man gribējās ieraudzīt zvaigzni, galaktiku, miglāju. Taču uz displeja ekrāna redzēju tikai spožus zib­ šņus un uz oscilogrāfa — neizprotamas lēkājošas līknes.

Turpretim astronomam tā bija konkrēta, meklēta un beidzot fokusā notverta zvaigzne, kuru uz ekrāna varēja pārbīdīt te uz vienu, te uz otru pusi, lai pēc tam visu vajadzīgo par to nolasītu no perfolentes. Milzīgais, tonnu smagais aparāts, pel­ dēdams uz 0,1 mm biezas eļļas kārtiņas, elektronikas vadīts, klusi griezās.

Varēja dzirdēt, kā programmas vadītājs dod mik­ rofonā īsas komandas primārajā fokusā sē­ došajam novērotājam un operatoram pie teleskopa vadības pults. Pulkstenis rādīja ceturto rīta stundu, Lēcošā saule Kaukāza debesis krāsoja gaišākas, un katra aizejošā minūte vēstīja, ka jau pavisam dnz zvaig­ znes vairs nebūs redzamas un astronomu darbdiena būs galā, Olga Spiridonova, kas atradās «glāzē», novilks savu kažokādas apģērbu un noņems silto lidotāju cepuri, Vladimirs Ņebeļickis, astronomu brigādes «diriģents», atvienos teleskopam rem pm tauku deglis pie­ slēgto aparatūru, un novērojumi būs bei­ gušies.

Un varbūt paies gads vai divi, līdz nupat pētītais nelielais zvaigžņu lauka ga­ baliņš atkal nonāks teleskopa fokusā. Iegūtos datus astronomi laidīs caur ESM «smadzenēm», zīmēs līknes, bet galve­ nais — rem pm tauku deglis. Domās par miljardiem gais­ mas gadu tālo zvaigžņu evolūciju. Par viņu saka: «Novērotājs un arī teorētiķis.

Jūs pē­ tāt Visuma pagātni, pie tam ļoti tālu pa­ gātni. Kaut gan ir taču arī tādi ātraudzīgi koki, kurus iestādījis jauns cilvēks vēl pagūs ieraudzīt izaugušus, kupliem vainagiem. Tādi objekti ir arī astronomijā. Mēs tos saucam par aktīviem, jo strauju fizikālo procesu rezultātā tie maina savu spožumu, un šīs izmaiņas mēs varam novērot. Tiesa, ja runājam par galaktikām vai kvazāriem, šos netikumus no mūsdienām šķir simtiem miljonu un pat miljardiem gadu, tā ka mēs patiešām redzam laikmetu, kas Zemes vēs­ turē atbilst varbūt kembrija periodam.

Attālumu rekordu ziņā optiskajai astrono­ mijai gan ir spēcīgs konkurents un, bez šaubām, arī sabiedrotais — radioastronomija. Mums kaimiņos darbojas spēcīgākais radioteleskops pasaulē RATAN, ar kuru radioastronomi iegūst ziņas par 15 miljardu gaismas gadu seniem notikumiem Visuma vēsturē.

Nesen ar RATAN astronomi veica ļoti interesantus novērojumus par reliktā sta­ rojuma fluktuācijām sk. Reliktais starojums, kā zināms, laika ziņā atbilst tam laikme­ tam, kad pēc tā sauktā Lielā Sprādziena, vielai redzamajā Visuma daļā izplešoties no ļoti blīva stāvokļa, plazma vēl nebija paspējusi atdzist un tajā norisinājās dažā­ das kodolreakcijas, veidojās hēlijs un citi vieglie elementi.

Pēc tam šī plazma atdzi­ sa, kļuva neitrāla un grāvitatīvās nestabi­ litātes dēļ tajā veidojās atsevišķi vielas kamoli, no kuriem, kā uzskata daudzi teo­ rētiķi, vēlāk dzima galaktikas, galaktiku kopas un pārējie kosmosa strukturālie vei­ dojumi. Novērojumi ar lielajiem teleskopiem visā pasaulē sākās samērā nesen Mēs tikai sākam izprast Vi­ suma uzbūvi, noskaidrot virzienu, kādā notiek tā evolūcija.

Šīs nozares dzimšana saistās ar tai laikā lielāko 2,5 metru teleskopu Mauntvilsona observatorijā, Kalifornijā, kur tolaik strā­ dāja pazīstamais amerikāņu astronoms Habls. Ar šo teleskopu sadedzināt taukus bez aprīkojuma atklāja toreiz vēl neizprastu parādību — sarkano no­ bīdi.

Nākamais kvalitatīvais lēciens ārpusgalaktiskajā astronomijā bija saistīts ar Saprotams, ka tagad visu astronomu cerības ļoti tālu un vāju ob­ jektu novērošanā saistās ar mūsu 6 metru teleskopu. Tagad pa­ pildinu šos novērojumus ar mūsu 6 metru teleskopu.

Dubultgalaktikas mani sevišķi interesē tāpēc, ka ārpusgalaktiskajā astro­ nomijā pastāv tā sauktais viriālais para­ dokss Tā būtība ir tāda, ka, izmērot ga­ laktiku masu pēc atsevišķu sistēmas lo­ cekļu kustības, izrādās, ka iegūtā masas vērtība ir 10 un pat 20 reizes lielāka nekā tā galaktiku masas vērtība, kuru iegūstam, summējot atsevišķu galaktiku masas, kas aprēķinātas pēc to savstarpējās rotācijas. Tā ir tā sauktā Visuma apslēptās masas problēma, t. Šo apslēpto masu meklē jau apmē­ ram 15 gadus, problēma ir ļoti aktuāla un vēl joprojām neatrisināta Šo masu neat­ bilstību gadā pirmais atklāja ameri­ kāņu astronoms Cviki.

Taču tajā laikā bija grūti iegūt jaunus novērojumu datus, jo nebija vēl elektronoptisko pārveidotāju, lai precīzi izmērītu vidēja spožuma galak­ tiku kustības ātrumu. Spektrus vajadzēja uzņemt 10—20 stundu no vietas, vienas un tās pašas galaktikas ekspozīciju turpinot vairākas naktis pēc kārtas. Tagad mums ir aparatūra, ar kuru Cviki uzņemtos spek­ trus mēs iegūstam 5—6 minūtēs, tā kņ vienā naktī var uzņemt 50—60 galaktiku spektrus un izpētīt veselas galaktiku ko­ pas kinemātiku un dinamiku.

Palaižot katru jaunu paātri­ nātāju, fiziķi cenšas izraut no dabas spēku dzelžainā satvēriena kārtējo arvien sma­ gāko daļiņu. Sakiet, lūdzu, kādi bija as­ tronomu galvenie plāni, uzsākot novēro­ jumus ar 6 metru teleskopu? Un abos gadījumos rit cīņa par enerģijas palielināšanu Vienā gadījumā — par paātrinātājā dzimušo da­ ļiņu enerģiju, otrā — par to enerģiju, kuru mēs, astronomi, savācam no ļoti vā­ jām zvaigznēm vai galaktikām.

No šādiem ļoti vājiem objektiem, kurus mēs novē­ rojam 6 metru teleskopā, sekundē līdz mums nonāk tikai daži fotoni. Un mēs tos burtiski skaitām. Šajos gados jau ir parādījušies jauni materiāli - cietā polimēra elektrolīti, kuru pamatā ir jonu apmaiņas membrānas, Jauni katalizatoru veidi, elektrodi. Bija daudzas problēmas, kas saistītas ar izturību, stabilitāti, drošību.

Nākamais degvielas elementu straujās attīstības posms sākās To izraisa nepieciešamība pēc jauniem efektīviem enerģijas avotiem, no vienas puses, ar globālo vides problēmu, lai stiprinātu rem pm tauku deglis gāzu emisijas bioloģiskās degvielas sadedzināšanas laikā un, no otras puses, ar šādu degvielas rezervju izsmelšanu.

Tā kā degvielas šūnā ūdeņraža sadedzināšanas galīgais produkts ir ūdens, tie tiek uzskatīti par tīrākiem ietekmes uz vidi. Galvenā problēma ir tikai, lai atrastu efektīvu un lētu metodi ūdeņraža ražošanai. Miljardsa finanšu ieguldījumi degvielas elementu un ūdeņraža ģeneratoru attīstībai būtu jāveic tehnoloģiskā izrāviena un padarīt to izmantošanu ikdienas dzīvē: elementos mobilajiem tālruņiem automašīnās, elektrostacijās.

Šobrīd šādi automobiļu milži, piemēram, "Ballard", "Honda", "Daimler Chrysler", "General Motors" Rādīt pasažieru automobiļus un autobusus, kas darbojas uz kurināmā elementiem ar spēku 50 kW. Tiek izstrādāti tuvu uzņēmumiem demonstrācijas spēkstacijas degvielas šūnās ar cietu oksīda elektrolītu ar jaudu līdz kW.

Bet, neraugoties uz ievērojamu izrāvienu, uzlabojot degvielas elementu īpašības, jums ir nepieciešams atrisināt daudzas citas problēmas, kas saistītas ar to izmaksām, uzticamību, drošību.

Degvielas kamerā, atšķirībā no baterijām un baterijām - un degvielu, un oksidētājs tiek pasniegts no ārpuses. Degvielas elements ir tikai starpnieks reakcijā un ideālos apstākļos varētu strādāt gandrīz uz visiem laikiem. Šīs tehnoloģijas skaistums ir tas, ka faktiskajos elementos ir degvielas sadedzināšana un atbrīvotās enerģijas tūlītēja pārveidošana elektroenerģijā.

Ar tiešu degvielas sadedzināšanu to oksidē skābeklis, un siltums, kas atbrīvots noderīgas darba laikā. Degvielas kamerā, tāpat kā baterijās, degvielas oksidācijas reakcija un skābekļa samazināšana ir telpiski atdalīta, un "dedzināšana" process turpinās tikai tad, ja elements dod strāvu slodzi. Tas ir tāpat rem pm tauku deglis tas tālrunis svara zudums treneris elektriskais ģenerators, tikai bez dīzeļdzinēja un ģeneratora.

Un arī bez dūmu, trokšņa, pārkaršanas un daudz augstākas efektivitātes. Pēdējo paskaidro fakts, ka, pirmkārt, nav starpposma mehānisko ierīču un, otrkārt, degvielas šūna nav siltuma mašīna, un tā nav pakļauta Carno likumam tas ir, tā efektivitāte nav nosaka starpība starp temperatūru.

Skābeklis tiek izmantots kā oksidējošs līdzeklis degvielas šūnās. Turklāt, tā kā skābeklis ir pietiekams gaisā, nav jāuztraucas par oksidētāja piedāvājumu. Attiecībā uz degvielu tas ir ūdeņraža atoms. Tā rezultātā izrādās noderīgs enerģijas un ūdens tvaiku.

Vieglākais tās ierīce ir degvielas elements ar Protonu apmaiņas membrānu Sk. Tad īpašā membrāna stājas ekspluatācijā, veicot elektrolīta lomu parastajā akumulatorā.

Saskaņā ar savu ķīmisko sastāvu, viņa iet cauri pati protoniem, bet aizkavē elektronus. Tādējādi elektroni, kas uzkrāti uz anoda radīt lieko negatīvu maksu, un ūdeņraža joniem rada pozitīvu maksu uz katoda spriegums uz elementa ir aptuveni 1B. Lai radītu lielu jaudu, degvielas elementu tiek savākta no dažādām šūnām. Ja jūs ieslēdzat elementu slodzē, elektroni plūsmēs caur to uz katodu, radot strāvu un aizpildot ūdeņraža oksidācijas procesu ar skābekli.

Kā katalizators šādās kurināmā šūnās, kā likums, platīna mikrodaļiņas, ko izmanto oglekļa šķiedrvielai. Sakarā ar tās struktūru, šāds katalizators ir labi nosūtīta gāze un elektrība. Membrānu parasti izgatavo no sēra saturošā Nafijas polimēra. Membrānas biezums ir vienāds ar desmito milimetru. Ar reakciju, protams, tas ir arī uzsvērts, bet tas nav tik daudz, tāpēc darba temperatūra tiek uzturēta ° C temperatūrā. Degvielas elementa princips Ir arī citi kurināmā elementi, kurus galvenokārt raksturo izmantotā elektrolīta veids.

Gandrīz visi no tiem pieprasa ūdeņradi kā degvielu, tāpēc rodas loģiskais jautājums: kur to lietot. Protams, būtu iespējams izmantot saspiestu ūdeņradi no cilindriem, bet ir tūlītējas problēmas, kas saistītas ar šīs ļoti viegli uzliesmojošās gāzes transportēšanu un uzglabāšanu, parādās. Protams, jūs varat izmantot ūdeņradi saistītā formā kā metāla hidrīda baterijās.

Bet joprojām ir tās upuru un transportēšanas uzdevums, jo ūdeņraža staciju infrastruktūra nepastāv. Tomēr šeit ir arī šķīdums - šķidru ogļūdeņražu degvielu var izmantot kā ūdeņraža avotu.

Piemēram, etilgrupa vai metilspirts. Tiesa, īpaša papildu ierīce jau ir nepieciešama - degvielas pārveidotājs ar augstu temperatūru metanolam tas būs kaut kur ° C konvertējot spirti par maisījumu gāzveida H2 un CO2. Bet šajā gadījumā tas jau ir grūtāk domāt par pārnesamību - šādas ierīces ir labi izmantotas kā stacionāras vai, bet kompaktām mobilajām metodēm jums ir nepieciešams kaut kas mazāk apgrūtinošs.

Un šeit mēs nākam tieši uz šo ierīci, kuras attīstība ar briesmīgu spēku nodarbojas ar gandrīz visām lielākajām elektronikas ražotājiem - metanola degvielas elements 2. Degvielas elementa princips metanolā Galvenā atšķirība starp ūdeņradi un metanola korpusu elementi ir izmantotais katalizators.

rem pm tauku deglis

Metanola kurināmā šūnas katalizators ļauj protoniem tieši no alkohola molekulas. Tādējādi degvielas jautājums ir atrisināts - metilspirts ir masveidā ražots ķīmijas rūpniecībai, tas ir viegli uzglabāt un transportēt, un iekasēt metanola degvielas elementu, lai aizstātu kasetni ar degvielu. Tiesa, ir viens nozīmīgs mīnuss - metanols toksisks. Turklāt metanola kurināmā elementa efektivitāte ir ievērojami zemāka nekā ūdeņradī.

Metanola kurināmā elements Visvairāk vilinoša iespēja ir izmantot etilspirtu kā degvielu, jebkura sastāva un cietokšņa ražošanas un izplatīšanas ieguvums ir labi izveidots visā pasaulē. Tomēr etanola kurināmā elementu efektivitāte, diemžēl, ir pat zemāka nekā metanola.

rem pm tauku deglis

Kā rem pm tauku deglis daudzu gadu attīstības jomā degvielas elementu jomā, tika uzbūvēti dažādi degvielas elementu veidi. Degvielas šūnas tiek klasificētas ar elektrolītu un degvielas veidu. Hortaliferifered ūdeņraža skābekļa elektrolītiskais. Solid tauku metanola kurināmā elementi.

Elementi sārmainā elektrolīta. Fosforskābes un skābes kurināmā elementi. Degvielas elementi uz izkausētiem karbonātiem.

Tolloksīda degvielas šūnas. Ideālā gadījumā degvielas šūnu efektivitāte ir ļoti augsta, bet reālajos apstākļos ir zaudējumi, kas saistīti ar ne-līdzsvara procesiem, piemēram, ohmic zaudējumi sakarā ar specifisko elektrolītu vadītspēju, aktivizēšanu un koncentrācijas polarizāciju, difūzijas zudumiem.

Tā rezultātā, daļa no enerģijas, kas radīta kurināmā šūnās pārvēršas siltuma. Speciālistu centieni ir vērsti uz šo zaudējumu samazināšanu. Galvenais avots ohmic zaudējumu, kā arī cēlonis augstas cenas degvielas šūnu ir perfluorētas sulfocathionic jonu apmaiņas membrānas. Tagad tiek meklēti alternatīvu, lētāki protonu vadošie polimēri. Katalītisko gāzu difūzijas elektrodos ir galvenokārt platīna un daži citi cēlie metāli, un līdz šim tie nav aizstāti.

Dzesēšanas gadījumā tiek izmantots ūdens cirkulējošais ūdens šūnas attālumā no īpašiem ūdens kanāliem, un ar nelielām jaudām - pūš gaisu. Tātad, modernā elektroķīmisko ģeneratora sistēma papildus akumulatoram, kurināmā elementiem "inficē" ar papildu ierīcēm, piemēram: sūkņi, gaisa padeves kompresors, ūdeņraža ieplūde, gasin mitrinātājs, dzesēšanas iekārta, gāzu noplūdes kontrole Sistēma, DC pārveidotājs mainīgajam, kontroles procesoram et al.

Tas viss noved pie tā, ka degvielas šūnu sistēmas izmaksas Lai ieviestu degvielas elementu ikdienas dzīvē, kopā ar lētu komponentu, jums ir nepieciešams sagaidīt jaunas oriģinālās idejas un pieejas. Jo īpaši lielās cerības ir saistītas ar nanomateriālu un nanotehnoloģiju izmantošanu.

rem pm tauku deglis

Piemēram, nesen vairāki uzņēmumi paziņoja par pārāk efektīvu katalizatoru izveidi, jo īpaši attiecībā uz skābekļa elektrodu, kas balstīts uz nanodaļiņu klasteriem no dažādiem metāliem. Turklāt bija ziņojumi par degvielas elementu dizainu bez membrānām, kurā šķidrā degviela piemēram, metanols tiek piegādāts degvielas šūnā kopā ar oksidējošo aģentu. Interesanti ir arī attīstītais biodegvielas elementu jēdziens, kas darbojas piesārņotos ūdeņos un patērē izšķīdušo gaisa skābekli kā oksidējošu vielu un bioloģiskos piemaisījumus kā degvielu.

Pēc ekspertu domām, degvielas šūnas tuvākajos gados iekļūs masu tirgū. Un patiešām, izstrādātāji iegūst viens otru, lai iegūtu tehniskas problēmas, ziņotu par panākumiem un pārstāvētu kurināmā elementu prototipus.

Piemēram, Toshiba ir pierādījusi metanola kurināmā elementa pabeigto prototipu. Tam ir lielums 22x56x4. Toshiba ir izlaidusi komercdegvielas šūnu, lai pabarotu mobilos tālruņus.

Soli pa solim plāns akumulatora ražošanas uzsākšanai

Atkal, tas pats Toshiba parādīja klēpjdatoru uztura elementu ar x75x40mm izmēru, kas ļauj datoram strādāt 5 stundas no viena degvielas uzpildes. Neattiecas uz Toshiba un citu Japānas rem pm tauku deglis - Fujitsu.

Šī kurināmā šūna strādāja vienā degvielas uzpildē ml 10 stundas, un tajā pašā laikā izdeva 15 W. Demonstrācijas laikā Casio prototips nodrošināja klēpjdatora enerģiju 20 stundas.

Samsung arī norādīja uz degvielas elementu jomā - Kopumā Samsung iesaka izmantot degvielas elementu, pirmkārt, ceturtās paaudzes viedtālruņos.

Jānosaka, ka Japānas uzņēmumi parasti tuvojās degvielas elementu attīstībai. Atpakaļ Amerikāņu uzņēmumi, kas ir arī diezgan daudz šajā tirgū, jo lielākā daļa darbu saskaņā ar līgumiem ar militāriem un izstrādāt degvielas elementus elektrificējošiem amerikāņu karavīriem. Vācieši neatrisina aiz-smart kurināmā elementu pārdod degvielas šūnas mobilo biroja darbināšanai. Ierīci sauc par Smart Degvielas šūnu C25, ir izmēri xx65mm un var ražot līdz pat vati stundām vienā degvielas uzpildes.

Tas ir pietiekami, lai ieslēgtu klēpjdatoru apmēram 7 stundas. Tad kārtridžu var aizstāt, un jūs varat strādāt tālāk. Kasetnes lielums ar metanolu 99x63x27 mm, un tas sver g. Sistēma pati sver 1,1 kg, tāpēc jūs to neizsauksiet par portatīvo, bet tomēr tas ir pilnīgi pilnīga un ērta ierīce. Arī uzņēmums izstrādā degvielas moduli profesionālu videokameru uztura uzturēšanai.

Kopumā degvielas šūnas jau ir praktiski iekļuvušas mobilo elektronikas tirgū. Pirms masas izlaišanas ražotāji saglabājās, lai atrisinātu jaunākos tehniskos uzdevumus. Pirmkārt, ir nepieciešams atrisināt problēmu ar degvielas elementu miniaturizāciju. Šeit, tikai starp citu, nāk jaunākie notikumi jomā nanotehnoloģiju un nanomateriālu nāk piemēram, nanocaurules. Atkal, elementu siksnas degvielas un ūdens sūkņu, dzesēšanas un degvielas konversijas sistēmu miniaturizācijas, mikroelektromehānika kļūst arvien sākumā.

Otrā svarīgā problēma, kas prasa risinājumu, ir cena. Patiešām, ļoti dārga platīns tiek izmantots kā katalizators lielākajā daļā degvielas šūnu. Atkal, daži no ražotājiem cenšas maksimāli izmantot jau labi strādātu silīcija tehnoloģiju. Attiecībā uz citām degvielas elementu izmantošanas jomām degvielas elementi jau ir pietiekami apmetušies, lai gan tie vēl nav kļuvuši par galveno enerģētikas vai transporta jomā.

Jau ļoti daudz automašīnu ražotāji iepazīstināja ar savu jēdzieniem ar ēdienu no kurināmā elementiem. Vairākās pasaules pilsētās, autobusi uz kurināmā elementiem. Kanādas Baldrart Power Systems atbrīvo virkni stacionāro ģeneratoru ar jaudu 1 līdz kW. Tajā pašā laikā kilovatu ģeneratori ir paredzēti, lai nekavējoties piegādātu vienu dzīvokli ar elektrību, siltu un karstu ūdeni.

Amerikas Savienotās Valstis pieņēma vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir attīstīt ūdeņraža kurināmo elementu, infrastruktūru un tehnoloģijas, lai līdz Šie mērķi tiek piešķirti vairāk nekā vienu miljardu dolāru. Degvielas šūnas ražo elektroenerģiju mierīgi un efektīvi, bez vides piesārņojuma. Atšķirībā no enerģijas avotiem, kas izmanto fosilo kurināmo, blakusprodukti no degvielas elementu darbības ir siltuma un ūdens. Rem pm tauku deglis tas strādā?

Šajā rakstā mēs īsi izskatīsim katru no esošajām degvielas tehnoloģijām šodien, kā arī pastāstīt par ierīci un degvielas elementu darbību, salīdziniet tos ar citiem enerģijas veidiem.

Mēs arī apspriedīsim dažus šķēršļus, ar kuriem saskaras pētnieki, lai padarītu degvielas elementus praktiskus un pieejamus patērētājiem. Degvielas šūnas ir elektroķīmiskās enerģijas pārveides ierīces. Kurināmā elements pārveido ķimikālijas, ūdeņradi un skābekli ūdenī, kas ražo rem pm tauku deglis. Vēl viena elektroķīmiskā ierīce, ar kuru mēs visi esam pazīstami - akumulators. Parasti tas ir novērots acidozes metabolu, jo pacientiem pacientiem ar nopietnu stāvokli pacientiem ir nekontrolēta cukura diabēta mellitus vai hroniska nieru mazspēja dēļ hipotalāma smadzeņu nodaļas disfunkcija, jo īpaši ar diabēta komu.

Šāda veida elpošanu aprakstīja Vācijas ārsts A. Kusmauls Cheyne-Stokes elpošana ir periodiska elpošana, kurā mainīgā hiperventilācijas fāze hiperpnee un apnoja. Elpošanas kustības pēc nākamā sekunžu apnoja ir pieaug, un pēc maksimālās darbības jomas sasniegšanas - samazinoties amplitūdam, bet G-Prioritātes fāze parasti ir garāks par apnojas posmu.

Ar elpu no chein-Stokes, jutība elpošanas centra uz saturu C02 vienmēr palielinās, vidējā ventilācijas reakcija uz C02 ir apmēram 3 reizes lielāks nekā norma, MI-cieša elpošanas tilpums vienmēr ir palielināts, hiper -ventilācija un gāzes alkaloze tiek pastāvīgi atzīmēta. Chein-Stokes elpa parasti ir saistīts ar neirogēnu kontroles pārkāpumu pār elpošanas aktu saistībā ar intrakrāna dzimto patoloģiju. Var būt hipoksimija, palēninot asins plūsmas un stagnējošās parādības plaušās sirds patoloģijas laikā.

Plum et al. Īsumā, elpas chein-stokes var novērot veselīgi, bet milzīgs elpceļu periodiskums vienmēr ir pēdas nopietnu smadzeņu patoloģijas rezultātā samazinājās regulatīvās ietekmes priekšējo smadzeņu uz elpošanas procesu. Chein-Stokes elpošana, kas var ar divpusējiem bojājumiem dziļi puslodes, ar pseudobulbar sindromu, jo īpaši ar divpusēju smadzeņu infarktu, patoloģijā DiIANThal reģionā, smadzeņu mucā virs tilta augšējās daļas līmeņa, var būt šīm struktūru išēmiska vai traumatiska bojājumu dēļ.

Ar sudentorial audzēju meliem, pēkšņa chein-stokes elpošanas attīstība var būt viena no pazīmēm sākot no transtantoriālo drukas. Periodiska elpošana, kas atgādina chein-stokes elpu, bet ar saīsinātiem cikliem var izraisīt izteiktu intrakraniālas hipertensijas rezultātus, tuvojoties perfūzijas artērijas spiediena līmenim smadzenēs, kā sadedzināt taukus uz saviem gurniem audzējiem un citiem tilpuma patoloģiskajiem procesiem aizmugurējā galvaskausa fossā, kā arī Hemorhages laikā smadzenēs laikā.

Periodiska elpošana ar hiperventilāciju, kas, kas runā ar apnoja, var būt peteedredrutary smadzeņu stublāja sakāves sekas. Šāda veida elpošanu aprakstīja Skotijas ārsti: Cheyne un ir riteņbraukšana dedzināt taukus vēlāk - W. Stoks Centrālā neirogēnā hiperventilācijas sindroms ir regulāri ātri aptuveni 25 1 min un dziļa elpošana hiperpneevisbiežāk sastopams ar smadzeņu riepu bojājumiem, precīzāk, parameda reticuing veidošanos starp vidējās smadzeņu apakšējām daļām un vidējais trešais tilts.

Šāda veida elpošana ir atrodama, jo īpaši, ar vidēja smadzeņu audzējiem, ar vidējo smadzeņu saspiešanu, sakarā ar tentatorisko mezglu un saistībā ar to, ar plašu hemorāģisku vai išēmisku fokusu lielās puslodēs.

  • Ihm svara zudums
  • Latviei ajos iebrukumos, kas notika varas un jaunu ieguvu mu d, neizturjs pasvi, bet svi aizstvjs pret iebrucjiem un ar pai sarkoja atmaksas un kaja gjienus pat rpus savas zemes robem.
  • Šujmašīnas "Seagull" remonts.
  • Aizņemtas mammas ceļvedis svara zuduma mērķa sasniegšanai

Centrālās neirogēnās ventilācijas patoģenēzē ātruma koeficients ir centrālo ķīmisko ekstaru kairinājums pH samazināšanās dēļ. Nosakot gāzu sastāvu asinīm gadījumos centre-rallija neirogēno hiperventilācija, tiek konstatēta elpceļu sārmu. Sprieguma C02 kritums ar alkalozes attīstību var pavadīt Tea. Bikarbonātu zemā koncentrācija un tuvu arteriālo asiņu pH kompensētajai elpošanas orgānam no akūta atšķiras ar hronisku hiperialitāti.

Hroniskajā hiperventilācijā pacients var sūdzēties par īstermiņa sinkopālajām valstīm, redzes traucējumiem, sakarā ar smadzeņu apgrozības pārkāpumiem un sprieguma C02 samazināšanos asinīs. Centrālo neirogēnu hipoventilāciju var novērot padziļināšanā kompromisa stāvoklī. Augstas amplitūdas izskats EEG liecina par hipoksisku stāvokli. Apnevistisko elpošanu raksturo iegarena elpa ar pēdējo elpu aizkavēšanos elpošanas augstumā "iedvesmošu spazmas" - pārraudzība ar krampju samazinājumu elpošanas muskuļos ieelpošanas fāzē.

Šāda elpošana norāda uz elpošanas regulēšanu iesaistīto smadzeņu tiltu riepu vidējās un caudālajām sekcijām. Apneuistic elpošana var būt viena no išēmiskā insulta izpausmēm mugurkaula sistēmā, kopā veidojot sirdscala fokusu smadzeņu tilta zonā, kā arī hipoglikēmiskā koma, dažkārt novērota ar smagu meningīta formām.

Var aizstāt ar elpošanu biotu. Biotovskoy elpošana ir formas elpošanas forma, ko raksturo pārmaiņus biežas vienotas ritmiskas elpošanas kustības ar ilgtermiņa līdz 30 s vai vairāk pauzes apnoja.

Šo elpošanas formu aprakstīja Franču prezidents S. Biot dzimis Haotiska vai astaktisks, elpošana - netīrs frekvences un dziļuma-neelūsējošas kustības, bet virsma un dziļa elpas mainās nejaušā secībā. Algoricals ir arī neregulāras un elpošanas rem pm tauku deglis veidā UA, kura ilgums var būt līdz 30 s vai vairāk. Elpošanas kustības smagos gadījumos ir tendence palēnināt līdz pieturai. Elpošanas uzbrukumi ir saistīti ar neironu veidojumu dezorganizāciju, kas rada elpošanas ritmu.

Par Oblongas smadzeņu funkciju pārkāpums reizēm nāk ilgi pirms asinsspiediena krituma. Tas var notikt patoloģiskajos procesos apakšiedelīgajā telpā: ar asiņošanu smadzenēs, smadzeņu tilts, smago smadzeņu traumu, ievietojot smadzenes mandeles uz lielu pakauša caurumu subdaģējot audzējiem utt, kā arī ar tiešu sakāvi no iegarenas Smadzenes asinsvadu patoloģija, siringobulbija, demielinizējošas slimības. Elpošanas uzbrukuma gadījumos ir jāapsver jautājums par pacienta tulkošanu IVL.

Grupas periodiska elpošana klastera elpošana - kas izriet no tilta apakšējo departamentu sakāvi un elpošanas kustību grupas iegarenās struktūrvienībām ar neregulārām pauzēm starp tām. Šāda elpošanas ritma cēlonis var būt elpošanas ritma cēlonis. Haeping elpošana atonāls, termināls elpošana ir patoloģisks Khaney, kurā elpas ir reti, īss, konvulsīvs, maksimālais dziļums Bina un elpošanas ritms ir samazināts. Tas ir novērots izteikta smadzeņu hipokā, kā arī ar primāro vai sekundāro bojājumu ar iegarenām smadzenēm.

Elpošanas pieturas var veicināt nomācošās un narkotisko narkotiku un narkotisko narkotiku. Strādājoša elpošana no latas Kauss ir zīme laringospazmas vai laryngostenness Spaphyphilia, histērijā, che-repino-smadzeņu traumas, eklampsa, aspirācija šķidrā vai cieto daļiņu, kairinājumu no filiālēm no vagusa nervu ar aortas aneurizmu, zob, mediasto audzējs vai infiltrāts, alerģija Larynas pietūkums, tā traumas vai onkoloģiskais rem pm tauku deglis ar difteriju nežēlīgu.

Primārā spēcīgā elpa noved pie mehāniskās asfiksijas attīstības. Iedvesmojoša elpas trūkums - pazīme divpusējas bojājuma apakšējā taka smadzeņu stumbra, parasti izpausme termināla stadijas slimības. Tas izpaužas kā līdzdalība, elpceļu ekskursiju smaguma smaguma pakāpes pusi no krūtīm. Sānu pusē bojājuma, ar ieelpošanu, ir spriedze kakla muskuļiem un spirālveida vēdera sienas paradoksic elpošanas veidu.

Ar radioskopiju, paralizēta apvērsuma diafragmas pieaugums ieelpojot un pazeminot to ar izelpošanu. Atelectaz ir iespējams uz bojājumiem zemākajā daļā plaušu, tad diafragmas kupols bojājuma pusē tiek pastāvīgi paaugstināts.

Kundziņ&scaron - 1974 - Latvju Sēta PDF

Diafragmas bojājums izraisa paradoksāla elpošanas attīstību diafragmas paradoksālās mobilitātes simptoms vai diafragmas simptoms Duzhenna. Ar diafragmas paralīzi elpošanas kustības notiek galvenokārt ar starpkontrofu muskuļiem. Šajā gadījumā, ieelpojot garā reģiona rezerves daļas, un kad tas ir izelpots, tās izvirzījums.

Sindroms aprakstīja Francijas ārstu G. Duchenne Diafragmas paralīze vienā pusē bieži izpaužas ar elpu, plaušu glābšanas jaudas samazināšanos.

zinātne un tehnika

Divpusēja paralīze Dia-Fragma ir mazāk izplatīta: šādos gadījumos elpošanas traucējumu smaguma pakāpe ir īpaši liela. Plaušu glābšanas jauda tiek samazināta līdz pacienta vertikālajai stāvoklim.

Krūškurvja rentgenogrāfijā paralīzes kupols tiek atklāts relaksācija un augstais stāvoklis paralīzes pusi paralīzi jāpatur prātā, ka diafragmas pareizais kupols atrodas aptuveni 4 cm virs rem pm tauku deglis pusesšķietama diafragmas paralīze, šķiet, ir rentgena diafragma. Elpošanas centra depresija ir viens no iemesliem, kāpēc plaušu patieso hipoventilāciju. Tas var būt saistīts ar bojājumiem stumbra riepas uz Pont-Tomuclaies līmeņa encefalīts, asiņošana, išēmiska infarkts, traumatisks bojājums, audzējs vai apspiešanu tās funkcijas morfīna, barbiturates, narkotisko narkotiku.

Elpošanas centra depresiju izpaužas hipoventilācija sakarā ar to, ka stimulēšanas elpošana tiek samazināta par oglekļa dioksīda iedarbību. To parasti papildina klepus un farizīna refleksu apspiešana, kas noved pie bronhio-Aille stagnācijas gaisa ceļos, ja ir mērena elpošanas centra sakāve, tās depresija galvenokārt izpaužas tikai ar apnojas periodiem miega laikā.

Nakts apnoja - stāvoklis miega laikā, kas raksturīga gaisa plūsmas izbeigšanai caur degunu un mutes ilgumu, kas pārsniedz 10 s.

Šādas epizodes ne vairāk kā 10 par nakti ir iespējamas un veseliem cilvēkiem tā sauktajos rem periodos ātrās miega periods ar acu ābolu kustībām. Pacientiem ar patoloģisko nakts apnoja, nakts miega laikā parasti notiek vairāk nekā 10 apneeetic pauzes. Nakts apnoja var būt obstruktīva parasti pavada krākšana un centra rallija, jo apspiešanas aktivitātes elpošanas centra. Patoloģiskās nakts apnojas fenomens ir draudi dzīvībai, un slimie nomirst sapnī. Idiomātisks i orpoventilation primārā idiopātiskā hipovencialitāte, "nolādēt undin" sindromu izpaužas pret plaušu un krūtīm patoloģijas trūkumu.

Pēdējais no nosaukumiem rada mīts par ļauno pasaku unventu, kas ir apveltīta ar iespēju atņemt iespēju piespiedu elpu no jauniešiem, kuri ir iemīlējušies ar viņu, un viņi ir spiesti kontrolēt viens otru savā elpa. Tie cieš no šāda iecirtuma elpošanas centra funkcionālā nepietiekamība biežāk vīrietis vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Slimību raksturo vispārējs vājums, palielināts nogurums, galvassāpes, elpas trūkums vingrošanas laikā.

  1. Rubrika "Neirogēnu elpošanas traucējumi Slow Elpošana Funkcionālā rakstura elpošanas gadījumā ve-frekvences disfunkcijas izpausme var būt elpas trūkums, ko izraisīja emociogēns stress, kas bieži notiek neirozē, jo īpaši ar histērisku neirozi, kā arī veģetatīvo asinsvadu paroxysms.
  2. Kas ir hormonu kortizols un tās funkcijas.

Tipiska ādas ādas, kas ir izteiktāka miega laikā, un hipoksija un policitēmija ir izplatīta. Bieži vien sapnis elpošana kļūst periodiska. Pacientiem ar idiopātisku hipoventilāciju parasti ir izlikta jutība pret sedatīviem, centrālajām anesthea-ērcēm. Dažreiz idiopātiskas hipoventācijas sindroms debitē uz pārredzamas akūtas elpceļu infekcijas fona. Laika gaitā valdošais dekompērija sirdsdarbības ātruma pieaugums, hepatomegālija, kakla vēnu pietūkums, perifērijas pietūkums ir pievienots progresīvai idiopātiskai hipotentei.

Pētījumā par asins sastāvu asinīs, oglekļa dioksīda sprieguma palielinājums ir mm Hg. Tauku kājas pēc svara zuduma pacients sasniegs elpošanas kustību pieaugumu, asiņu gāzes sastāvs var būt normālas.

Pacienta neiroloģiskā pārbaudē parasti netiek konstatēta sava veida CNS fokusa patoloģija. Aprēķinātais sindroma cēlonis ir iedzimta vājums, elpošanas centra funkcionālā nepietiekamība. Asfiksija aizrīšanās ir akūts vai subacline, kas attīstās un apdraud dzīves patoloģisko stāvokli, jo gāzes nepietiekams stāvoklis plaušās, straujš skābekļa satura samazinājums skābekli un oglekļa dioksīda uzkrāšanos.

Asfiksija izraisa izteiktus vielmaiņas traucējumus audos un orgānos un var novest pie neatgriezenisku izmaiņu attīstību. Asfyxia cēlonis var būt ārējās elpošanas traucējumi, jo īpaši elpceļu traucējumi spazmas, aizsprostojums vai saspiešana - mehāniskā asfiksija, kā arī paralīze vai elpošanas muskuļu parēze ar poliestēlītu, sānu amyotrofisko sklerozi utt.

Pēkšņi nāve sapnī var rasties cilvēkiem jebkurā vecumā, bet biežāk atrodami jaundzimušajiem - sindroms pēkšņas nāves jaundzimušo, vai "nāve šūpulī. Jāpatur prātā, ka bērni ir krūtīs viegli recesija; Šajā sakarā viņiem var būt patoloģiska krūts šūnas ekskursija: tas nokrīt, ieelpojot.

Valsts pastiprina nepietiekama koordinācija, lai samazinātu elpceļu muskuļus, jo tās ir in-nervu pārkāpums. Turklāt ar pārejošu elpceļu obstrukciju jaundzimušajiem, pretēji pieaugušajiem nav atbilstoša elpošanas centienu pieauguma.

Turklāt, zīdaiņiem ar hipoventilāciju sakarā ar izaicinājumu elpošanas centra, ir liela varbūtība inficēšanās augšējo elpceļu. Var rasties elpošanas traucējumi ar perifērijām un paralīmiem, ko izraisa muguras smadzeņu vai perifērās nervu sistēmas bojājumi, var rasties, pārkāpjot perifēro motoru neironu un to asu funkcijas, kas piedalās muskuļu inervācijā, nodrošinot elpošanas aktu, primāro bojājumi ir iespējami.

Šie muskuļi. Elpošanas traucējumi šādos gadījumos ir sekas lēnām pannas vai paralīzi elpošanas muskuļiem un saistībā ar šo - vājināšanās, un smagos gadījumos un pārtraukšanu elpošanas kustību. Epidēmija akūta poliomielīts, sānu amyotrofiskā skleroze, Guienen-Barre sindroms, miasthēnija, botulisisms, kakla mugurkaula un muguras smadzeņu traumas, un daži citi patoloģiskie procesi var izraisīt trieku muskuļus un šo sekundāro elpošanas mazspēju, hipoksiju un hipercapiniju.

Diagnozi apstiprina, pamatojoties uz artēriju asiņu gāzes sastāva analīzes rezultātiem, kas jo īpaši palīdz atjaunot patieso elpceļu neveiksmi no psihogēniskās elpas trūkuma. No bronhopulmonārās elpošanas mazspējas, novēroja PNEGIA laikā, neiromuskulāras elpošanas nepietiekamība atšķiras rem pm tauku deglis divām iezīmēm: elpošanas muskuļu un atelectu vājums. Tā kā elpošanas muskuļu progresa trūkums ir zaudējis iespēju veikt aktīvu rem pm tauku deglis.

Turklāt ir samazināts klepus spēks un efektivitāte, kas novērš piemērotu elpceļu satura evakuāciju.

rem pm tauku deglis

Šie faktori noved pie progresīvas militāro atelektāzes attīstības perifēro plaušu tērpos, kas tomēr ne vienmēr tiek konstatētas ar rentgena pētījumu.

Atelektu attīstības attīstības sākumā pacientam nav pārliecinošu klīnisko simptomu, un gāzu līmenis asinīs var būt normālā diapazonā vai nedaudz zemāka. Turpmāks elpošanas peles vājuma pieaugums un elpošanas apjoma samazinājums rada faktu, ka elpošanas cikla iegarenajos periodos samazinās arvien lielāks alveola skaits.

Šīs izmaiņas daļēji ir com-penimized ar pētījumu elpošana, tāpēc var būt vairs laika, lai izrunātās izmaiņas RSO. Tā kā asinis turpina mazgāt miega alveoli, kas nav bagātināts ar skābekli, asins skābeklis nonāk kreisajā atriumā, kas izraisa skābekļa sprieguma samazināšanos arteriālajās asinīs.